MATEO 4:1-11 MARCOS 1:12, 13 LUCAS 4:1-13

  • TINENTARAN NI SATANAS SI JESUS

Pakatapos tulos na bawtismuhan si Jesus ni Juan, giniyahan si Jesus kan espiritu nin Diyos pasiring sa kaawagan kan Judea. Dakul siyang dapat pag-isipan. Kan bawtismuhan si Jesus, “nabuksan an kalangitan.” (Mateo 3:16) Kaya magigirumduman na niya an mga bagay na nanudan niya asin ginibo sa langit. Talagang kadakul kan dapat niyang hurop-hurupon!

Nagdanay si Jesus nin 40 aldaw asin 40 banggi sa kaawagan. Sa panahon na iyan, dai siya nagkakan nin ano man. Dangan, kan gutumon na siya, nagdulok si Satanas na Diyablo para tentaran siya na nagsasabi: “Kun aki ka nin Diyos, sabihan mo ining mga gapo na magin mga tinapay.” (Mateo 4:3) Huling aram ni Jesus na salang gamiton an saiyang kapangyarihan na gumibo nin milagro para paniguan an pansadiring kagustuhan, sinayumahan niya an sugot na iyan.

Dai diyan nagpundo an Diyablo. Pinurbaran niya an saro pang pamamaagi. Inangat niya si Jesus na lumampaw paibaba hali sa pinakahalangkaw na parte kan templo. Pero dai natentaran si Jesus na gibuhon an siring na pambihirang pagpaeksibir. Kinotar ni Jesus an Kasuratan para ipahiling na sala na purbaran an kakayahan nin Diyos sa siring na paagi.

Dangan, sa ikatulong pagtentar, ipinahiling kan Diyablo ki Jesus an “gabos na kahadian kan kinaban pati an kamurawayan kan mga iyan” asin nagsabi: “Itatao ko sa saimo an gabos na bagay na ini basta lumuhod ka asin magsamba sa sako.” Sa giraray, nagsayuma si Jesus nin mayong pagduwa-duwa asin nagsabi: “Humali ka Satanas!” (Mateo 4:8-10) Dai siya nagpadara sa sugot na gumibo nin sala, huling aram niyang ki Jehova sana dapat itao an sagradong paglilingkod. Iyo, pinili niyang magdanay na maimbod sa Diyos.

May manunudan kita sa mga sugot na ini asin sa kun paano iyan inatubang ni Jesus. Totoo an mga sugot na iyan, na nagpapahiling na an Diyablo bako sanang sarong maraot na impluwensiya arog kan sinasabi nin ibang tawo. Saro siyang tunay pero dai nahihiling na persona. Ipinapahiling man kan salaysay na ini na an mga gobyerno kan kinaban talagang pagsadiri kan Diyablo; kontrolado niya an mga iyan. Ta kun dai, paano man magigin tunay na sugot ki Cristo an pag-alok kaiyan sa saiya?

Dugang pa, sinabi kan Diyablo na andam siyang tawan nin balos si Jesus, dawa an gabos na kahadian kan kinaban itatao niya, basta lumuhod ini asin magsamba sa saiya. Puwede man kitang purbaran na sugutan kan Diyablo sa kaparehong paagi, tibaad paagi sa kaakit-akit na mga oportunidad para magkamit nin kayamanan, kapangyarihan, o posisyon sa kinaban. Magigin madunong nanggad kita kun aarugon ta an halimbawa ni Jesus paagi sa pagdanay na maimbod sa Diyos ano man an sugot sa sato! Pero tandaan na binayaan kan Diyablo si Jesus para sana maghalat na “matiyempuhan giraray” siya. (Lucas 4:13) Puwede man iyan mangyari sa sato, kaya dai kita dapat magpabaya.