MATEO 27:12-14, 18, 19 MARCOS 15:2-5 LUCAS 23:4-16 JUAN 18:36-38

  • INIMBESTIGARAN SI JESUS NI PILATO ASIN NI HERODES

Dai pinurbaran ni Jesus na itago ki Pilato na hadi talaga siya. Pero, an saiyang Kahadian bako man huma sa Roma. “An sakuyang Kahadian bakong kabtang kan kinaban na ini,” an sabi ni Jesus. “Kun an sakuyang Kahadian kabtang kan kinaban na ini, nakipaglaban kutana an mga lingkod ko tanganing dai ako maitao sa mga Judio. Pero an totoo, an Kahadian ko bakong gikan digdi.” (Juan 18:36) Iyo, may Kahadian si Jesus, pero bako iyan kabtang kan kinaban na ini.

Dai pa diyan nagpundo si Pilato. Naghapot ini: “Buweno, hadi ka man nanggad?” Ipinaaram ni Jesus ki Pilato na tama an kongklusyon kaini: “Ika na mismo an nagsasabi na hadi ako. Huli kaini kaya ako namundag, asin huli kaini kaya ako nagdatong sa kinaban, tanganing magpatotoo ako manungod sa katotoohan. An siisay man na kampi sa katotoohan nagdadangog sa itinataram ko.”—Juan 18:37.

Kasubanggi pa sana, sinabi ni Jesus ki Tomas: “Ako an dalan asin an katotoohan asin an buhay.” Ngunyan nadangog man mismo ni Pilato na an dahilan kaya isinugo si Jesus digdi sa daga iyo na tanganing magpatotoo sa “katotoohan,” partikularmente an katotoohan dapit sa saiyang Kahadian. Determinado si Jesus na magdanay na maimbod sa katotoohan na iyan dawa pa magadan siya. Naghapot si Pilato: “Ano an katotoohan?” pero dai na siya naghalat pa nin paliwanag. Para sa saiya, igo na an nadangog niya para husgaran an tawong ini.—Juan 14:6; 18:38.

Binalikan ni Pilato an mga tawo na naghahalat sa luwas kan residensiya kan gobernador. Minalataw na kataid niya si Jesus kan magsabi siya sa mga panginot na saserdote asin sa mga kaibanan kaini: “Mayo akong nahihiling na krimen na nagibo kan tawong ini.” Naanggot an mga tawo sa desisyon na iyan, kaya nag-insistir sinda: “Pigsusutsutan niya an mga tawo paagi sa pagtukdo sa bilog na Judea, na pinunan niya sa Galilea sagkod na makaabot digdi.”—Lucas 23:4, 5.

Siguradong ikinangalas ni Pilato an daing basehan na pagkapanatiko kan mga Judio. Mantang padagos na nagkukurahaw an mga panginot na saserdote asin kamagurangan, hinapot ni Pilato si Jesus: “Dai mo nadadangog kun gurano kadakul kan pig-aakusar ninda laban sa saimo?” (Mateo 27:13) Pero dai nagsimbag si Jesus. Ikinangalas ni Pilato an pagkakalmado niya sa ibong kan daing basehan na mga akusasyon.

Nasambit kan mga Judio na si Jesus ‘nagpuon sa Galilea.’ Kaya urog pang inimbestigaran ni Pilato an bagay na ini asin naaraman niya na taga Galilea man nanggad si Jesus. Nagtaong ideya ini ki Pilato kun paano makakalibre sa responsabilidad na husgaran si Jesus. Si Herodes Antipas (an aki ni Herodes na Dakula) iyo an tagapamahala kan Galilea, asin yaon siya sa Jerusalem sa panahon na ini nin Paskuwa. Kaya ipinadara ni Pilato si Jesus ki Herodes. Si Herodes Antipas an nagpapugot kaidto ki Juan Bautista. Kan mabaretaan kaidto ni Herodes na naggigibo si Jesus nin mga milagro, haditon siya huling iniisip niya na tibaad si Jesus iyo si Juan na ibinangon hali sa mga gadan.—Lucas 9:7-9.

Kan maaraman ni Herodes na mahihiling niya si Jesus, ugmahon siya. Bako ini huli sa gusto niyang tabangan si Jesus o na gusto niya talagang aramon kun baga may basehan an mga akusasyon sa saiya. Gusto sana talaga ni Herodes na mahiling si Jesus, asin “naglalaom siya na makakahiling siya nin sarong tanda na gigibuhon niya.” (Lucas 23:8) Pero, dai pinaonrahan ni Jesus an gusto ni Herodes. Sa katunayan, kan pagparahaputon siya ni Herodes, dai siya nagsimbag. Nauyam si Herodes saka an mga suldados kaini, kaya “hinamak” ninda si Jesus. (Lucas 23:11) Sinulutan ninda siya nin magarbong bado asin tinuya-tuya. Dangan ipinabalik ni Herodes si Jesus ki Pilato. Dating magkaiwal si Herodes asin Pilato, pero ngunyan nagin mag-amigo na sinda.

Pagbalik ni Jesus, tinipon ni Pilato an mga panginot na saserdote, an mga Judiong tagapamahala, saka an mga tawo, asin nagsabi: “Inimbestigaran ko siya sa atubangan nindo pero dai akong nahiling na basehan kan mga akusasyon nindo laban sa saiya. Sa katunayan, pati si Herodes dai man, mala ta ipinabalik niya siya sa sato, asin mayo siyang ginibong  maninigo sa kagadanan. Kaya kakastiguhon ko siya asin papalibrehon ko na.”—Lucas 23:14-16.

Gustong palibrehon ni Pilato si Jesus, huling aram niya na dahil sa pagkauri kaya dinara siya kan mga saserdote sa saiya. Mantang hinihinguwa ni Pilato na palibrehon si Jesus, may nakadagka pa sa saiya na gibuhon iyan. Mantang nakatukaw siya sa tukawan nin paghukom, nagpadara an agom niya nin mensahe sa saiya: “Dai mo pagpakiaraman an matanos na tawong iyan, huli ta grabe an pagkapurisaw ko sa pangaturugan ko [na malinaw na hali sa Diyos] kasubanggi dahil sa saiya.”—Mateo 27:19.

Magigibo daw ni Pilato na palibrehon an inosenteng lalaking ini, na iyo an dapat niyang gibuhon?