MATEO 26:20 MARCOS 14:17 LUCAS 22:14-18 JUAN 13:1-17

  • NAGKAKAN SI JESUS KAN SAIYANG ULTIMONG PASKUWA KAIBA AN MGA APOSTOL

  • NAGTUKDO SIYA NIN SARONG LEKSIYON PAAGI SA PAGHUGAS KAN MGA BITIS KAN MGA APOSTOL

Pinainot na ni Jesus si Pedro asin Juan sa Jerusalem para mag-andam sa Paskuwa. Dai nahaloy, paduman na man si Jesus kaiba an sampulo pang apostol. Palubog na an aldaw kan sinda pababa hali sa Bukid nin mga Olibo. Bago kan pagkabuhay liwat ni Jesus, ini na an huring pagkakataon na matatanaw niya an kapalibutan hali digdi mantang aldaw pa.

Dai nahaloy, nasa siyudad na sinda asin nagduman sa harong na pagseselebraran ninda kan Paskuwa. Nagsakat sinda sa hagyan na pasiring sa dakulang kuwarto sa itaas. Nanumpungan ninda na andam na an gabos para sa pamanggihan. Hinahalat-halat ni Jesus an okasyon na ini, ta sinabi niya: “Pighahalat ko nanggad an Paskuwang ini, tanganing makaiba ko kamong magkakan bago mangyari an sakuyang pagsakit.”—Lucas 22:15.

Dakul na taon bago kaini, pinunan an pagpasa nin mga kopa nin arak pag Paskuwa. Kan maitao ki Jesus an sarong kopa, nagpasalamat siya sa Diyos asin nagsabi: “Inumon nindo ini asin ipasa nindo sa kada saro, huli ta sinasabi ko sa saindo, puon ngunyan, dai na ako mainom nin inumon na hali sa ubas sagkod na dumatong an Kahadian nin Diyos.” (Lucas 22:17, 18) Harani na an kagadanan niya.

Kan nagkakakan sinda kan pamanggihan kan Paskuwa, may pambihirang nangyari. Nagtindog si Jesus, naghuba nin pang-ibabaw na mga bado, asin nagkua nin tuwalya. Linagan niya nin tubig an sarong planggana. Sa parati, sinisigurado nin kag-imbitar na mahugasan an mga bitis kan mga bisita, na posibleng ipinapagibo sa suruguon. (Lucas 7:44) Kan okasyon na ini mayong kag-imbitar, kaya si Jesus na mismo an naggibo kaini para sa kada saro sa sainda. Puwede kutanang nagsadiring buot an siisay man sa mga apostol, pero mayo ni saro an naggibo kaiyan. Huli daw iyan sa nakaaging diriskusyunan ninda kun siisay an pinakaurog sa sainda? Ano man an dahilan, napasupog sinda ta si Jesus pa lugod an mahugas kan mga bitis ninda.

Pagrani ni Jesus ki Pedro, nagkontra ini: “Dai nanggad ako matugot na hugasan mo an mga bitis ko.” Nagsimbag si Jesus: “Sagkod na dai taka hugasan, bako kang angay na magin kaibanan ko.” Nagsabi si Pedro kan nasa buot niya: “Kagurangnan, bako lang mga bitis ko an hugasan mo, kundi pati an mga kamot ko asin an payo ko.” Siguradong nagngalas siya kan magsimbag si Jesus: “An siisay man na nagkarigos mayo na nin iba pang kaipuhan na hugasan kundi an mga bitis niya sana, huli ta lubos na siyang malinig. Asin kamo mga malinig na, pero bako kamo gabos.”—Juan 13:8-10.

Hinugasan ni Jesus an mga bitis kan gabos na 12, pati na an mga bitis ni Judas Iscariote. Pagkasulot niya kan pang-ibabaw na mga bado asin pakatukaw giraray sa may lamesa, naghapot siya: “Nasasabutan nindo an ginibo ko sa saindo? Inaapod nindo akong ‘Paratukdo’ saka ‘Kagurangnan,’ asin tama an  pag-apod nindong iyan. Kaya kun ako ngani, na Kagurangnan asin Paratukdo, naghugas kan mga bitis nindo, dapat man nindong hugasan an mga bitis kan lambang saro. Huli ta nagtao ako sa saindo nin arugan, tanganing kun ano an ginibo ko sa saindo, iyo man dapat an gibuhon nindo. Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an uripon bakong mas urog sa saiyang kagurangnan, asin an isinugo bako man mas urog sa nagsugo sa saiya. Kun aram nindo an mga bagay na ini, maugma kamo kun ginigibo nindo iyan.”—Juan 13:12-17.

Magayon na leksiyon nanggad sa mapakumbabang paglilingkod! Dai dapat pagmaigutan kan mga parasunod ni Jesus na magin an pinakaurog, na iniisip na importante sinda asin dapat paglingkudan. Imbes, dapat nindang sunudon an halimbawa ni Jesus, bakong paagi sa ano man na ritwal na paghugas nin mga bitis, kundi paagi sa pagigin andam na maglingkod na may kapakumbabaan na dai nin ipinapaurog.