MATEO 26:31-35 MARCOS 14:27-31 LUCAS 22:24-38 JUAN 13:31-38

  • NAGSADOL SI JESUS MANUNGOD SA PAGMAWOT NIN POSISYON

  • IHINULA NA NINIGARAN NI PEDRO NA MIDBID NIYA SI JESUS

  • SA PAGKAMUOT NAMIMIDBID AN MGA PARASUNOD NI JESUS

Kan ultimong banggi na kaibanan ni Jesus an mga apostol, nagtao siya nin marahayon na leksiyon sa mapakumbabang paglilingkod paagi sa paghugas kan mga bitis ninda. Taano ta angay ini sa sainda? Huli sa kaluyahan na ipinahiling ninda. Maimbod sinda sa Diyos, pero pigpaparadiriskusyunan pa man giraray ninda kun siisay sa sainda an pinakaurog. (Marcos 9:33, 34; 10:35-37) Sa bangging ini, nahiling giraray sa sainda an kaluyahan na iyan.

An mga apostol ‘mainit na nagdiriskusyunan kun baga siisay sa sainda an pinakaurog.’ (Lucas 22:24) Siguradong namundo nanggad si Jesus na mahiling sindang nagdidiriskusyunan giraray! Ano an ginibo niya?

Imbes na anggutan ni Jesus an mga apostol, mapasensiya siyang nagpaliwanag sa sainda: “An mga hadi kan mga nasyon nagdodominar sa mga sakop ninda, asin idtong mga may awtoridad sa mga sakop ninda inaapod na mga Paratao nin Biyaya. Alagad dapat na bako kamong arog kaiyan. . . . Huli ta siisay an mas urog, an nagkakakan o an nagseserbi?” Dangan ipinagirumdom niya sa sainda an ehemplo na pirmi niyang ipinapahiling sa sainda: “Pero uni ako, iyo an nagseserbi sa saindo.”—Lucas 22:25-27.

Sa ibong kan mga kaluyahan kan mga apostol, nagdanay sindang kaibanan ni Jesus sa dakul na masakit na kamugtakan. Kaya sinabi ni Jesus: “Nakikipagtipan ako sa saindo, kun paanong an sakuyang Ama nakipagtipan sa sako, para sa sarong kahadian.” (Lucas 22:29) An mga lalaking ini maimbod na mga parasunod ni Jesus. Sinigurado niya sa sainda na paagi sa sarong tipan sa pag-ultanan niya asin ninda, makakaibanan niya sinda sa Kahadian saka magigin mga kapwa niya tagapamahalang hadi.

Minsan ngani an mga apostol igwa kan arog kaining pambihirang marhay na paglaom, sinda tawo pa man giraray asin bakong perpekto. Sinabihan sinda ni Jesus: “Hinagad ni Satanas na saligsigon kamo gabos siring sa trigo,” na nagkakawararak pag sinaligsig. (Lucas 22:31) Nagpatanid man siya: “Ngunyan na banggi, maruluya an pagtubod nindo gabos dahil sa mangyayari sa sako, huli ta nasusurat: ‘Gagadanon ko an pastor, asin an mga karnero sa aripumpon magkakasuruway-suway.’ ”—Mateo 26:31; Zacarias 13:7.

May pagtitiwala sa sadiri na nagkontra si Pedro: “Maski pa magruluya an pagtubod ninda gabos dahil sa mangyayari sa saimo, dai nuarin man mangluluya an sakuyang pagtubod!” (Mateo 26:33) Sinabi ni Jesus ki Pedro na bago magturaok an manok nin duwang beses sa bangging iyan, ninigaran ni Pedro na midbid niya siya. Minsan siring, sinabi pa ni Jesus: “Namibi na ako para sa saimo na dai mawara an saimong pagtubod; asin pag nakabalik ka na, pakusugon mo an saimong mga tugang.” (Lucas 22:32) Pero daing takot na sinigurado sa saiya ni Pedro: “Dawa pa kun kaipuhan akong magadan kaiba mo, dai ko nanggad ninigaran na midbid taka.” (Mateo 26:35) Arog man kaiyan an sinabi kan iba pang mga apostol.

Sinabi ni Jesus sa mga disipulo: “Makakaibanan nindo ako nin dikit na sanang panahon. Hahanapon nindo ako; asin arog kan sinabi ko sa mga Judio, ‘Sa dudumanan ko dai kamo makakaduman,’ sinasabi ko man iyan ngunyan sa saindo.” Sabi pa niya: “Tinatawan ko kamo nin sarong bagong tugon, na kamutan nindo an lambang saro; kun paanong namutan ko kamo, kamutan man nindo an lambang saro. Paagi kaini maaaraman kan gabos na kamo sakuyang mga disipulo—kun igwa kamo nin pagkamuot sa lambang saro.”—Juan 13:33-35.

Kan sabihon ni Jesus na makakaibanan ninda siya nin dikit na sanang panahon, naghapot si Pedro: “Kagurangnan, sain ka maduman?” Nagsimbag si Jesus: “Sa dudumanan ko, dai ka makakasunod sa sako ngunyan, pero masunod ka pag-abot nin panahon.” Napangalas si Pedro kaya siya nagsabi: “Kagurangnan, taano ta dai ako makakasunod sa saimo ngunyan? Itatao ko an buhay ko para sa saimo.”—Juan 13:36, 37.

Binalikan ngunyan ni Jesus an panahon kan isinugo niya an mga apostol na maghulit sa Galilea na daing darang lalagan nin kuwarta o lalagan nin kakanon. (Mateo 10:5, 9, 10) Naghapot siya: “Nagkulang daw kamo nin ano man?” Nagsimbag sinda: “Dai!”  Pero ano an dapat nindang gibuhon sa maabot na mga aldaw? Tinugon sinda ni Jesus: “An igwa nin lalagan nin kuwarta darahon iyan, an igwa nin lalagan nin kakanon darahon man iyan, asin an mayong espada ipabakal an saiyang pang-ibabaw na bado saka magbakal nin espada. Huli ta sinasabi ko sa saindo na kaipuhan na mautob sa sako an nasusurat, na an sabi, ‘Ibinilang siyang kaiba sa mga parabalga kan ley.’ An mga nasusurat manungod sa sako nauutob na.”—Lucas 22:35-37.

An pinapanungdan ni Jesus iyo an panahon na siya ipapako sa harigi kaiba kan mga paragibo nin maraot, o mga parabalga kan ley. Pakatapos kaiyan maagi nin grabeng persekusyon an mga parasunod niya. Paghuna kan mga apostol handa na sinda, kaya sinabi ninda: “Kagurangnan, hilinga! uni an duwang espada.” Sinabihan niya sinda: “Tama na iyan.” (Lucas 22:38) Dahil sa igwa sinda nin duwang espada, madali nang magkaoportunidad si Jesus na tukduan sinda nin saro pang mahalagang leksiyon.