MATEO 26:1-5, 14-19 MARCOS 14:1, 2, 10-16 LUCAS 22:1-13

  • BINAYADAN SI JUDAS ISCARIOTE TANGANING TRAYDURON SI JESUS

  • NAG-ANDAM AN DUWANG APOSTOL PARA SA PASKUWA

Natapos ni Jesus an pagtutukdo sa apat na apostol sa Bukid nin mga Olibo, kun sain sinimbag niya an hapot ninda dapit sa saiyang presensiya sa maabot na panahon asin sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.

Sibot nanggad si Jesus kan aldaw nin Nisan 11! Posible na kan pabalik na sinda sa Betania para magpalihis nin banggi, sinabi ni Jesus sa saiyang mga apostol: “Aram nindo na duwang aldaw puon ngunyan isasagibo an Paskuwa, asin an Aki nin tawo itatao sa mga kaiwal tanganing padusahan nin kagadanan sa harigi.”—Mateo 26:2.

Minalataw na kan sunod na aldaw, Miyerkules, nagdanay nguna si Jesus kaiba an mga apostol sa sarong tagong lugar. Kan Martes, kinondenar niya an mga lider nin relihiyon asin ibinuyagyag an karatan ninda. Naghahanap an mga ini nin pagkakataon para gadanon siya. Kaya kan Nisan 12, dai siya nagpahiling sa mga tawo tanganing dai nin makaulang sa saiya sa pagselebrar kan Paskuwa kaiba an mga apostol pagkasulnop nin saldang sa masunod na banggi, an pagpuon kan Nisan 14.

Pero an mga panginot na saserdote saka an kamagurangan kan banwaan igwa nin pinagkakasibutan bago an Paskuwa. Nagtiripon sinda sa patyo kan halangkaw na saserdoteng si Caifas. Taano? Nagkaaranggot sinda huling ibinuyagyag ni Jesus an karatan ninda. Kaya nagkurumplutan sinda “tanganing dakupon si Jesus sa tusong paagi saka gadanon siya.” Paano asin nuarin ninda iyan gigibuhon? Nagsarabi sinda: “Bako sa kapiyestahan, tanganing dai magkariribok an mga tawo.” (Mateo 26:4, 5) Natatakot sinda huling dakul an pabor sa saiya.

Miyentras tanto, may nag-abot na bisita an mga lider nin relihiyon. Nabigla sinda huling saro siya mismo sa mga apostol ni Jesus, si Judas Iscariote. Ilinaog ni Satanas sa isip niya an ideya na trayduron an saiyang Kagurangnan! Hinapot sinda ni Judas: “Ano an itatao nindo sa sakuya pag trinaydor ko siya tanganing madakop nindo?” (Mateo 26:15) Ugmahon  sinda sa sinabi niya kaya “nagkauruyon sindang tawan siya nin kuwartang pirak.” (Lucas 22:5) Pira? Tuminugot sinda na tawan siya nin 30 sinsilyong pirak. Tandaan na an kantidad nin sarong uripon 30 siklo. (Exodo 21:32) Ipinahiling kaini na hinahamak si Jesus kan mga lider nin relihiyon, na garo baga dai siya nin halaga. Nagpuon ngunyan si Judas na “maghanap nin magayon na pagkakataon na trayduron si Jesus tanganing madakop ninda na daing dakul na tawo sa palibot.”—Lucas 22:6.

Nagpuon an Nisan 13 pagsulnop kan saldang kan Miyerkules, asin ini an ikaanom saka huring banggi ni Jesus sa Betania. Sa sunod na aldaw, kaipuhan na magibo an ultimong mga pag-andam para sa Paskuwa. Kaipuhan an sarong kordero para bunuon dangan ihawon nin bilog pagkasulnop kan saldang sa kapinunan kan Nisan 14. Sain ninda gigibuhon an pamanggihan kan Paskuwa, asin siisay an maandam kaiyan? Dai si Jesus nagtao nin detalye. Sa siring, dai makakatao nin impormasyon si Judas sa mga panginot na saserdote.

Posibleng kan amay na hapon nin Huwebes, isinugo ni Jesus si Pedro asin Juan hali sa Betania, na nagsasabi: “Sige na, andamon nindo an pamanggihan kan Paskuwa para sa pagkakan niyato.” Nagsimbag sinda: “Sain mo gustong andamon mi iyan?” Sinabi niya: “Paglaog nindo sa siyudad, sasabaton kamo nin sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sundan nindo siya sa harong na lalaugan niya. Asin sabihon nindo sa kagsadiri kan harong, ‘Ipinapasabi sa saimo kan Paratukdo: “Sain an kuwarto para sa bisita na puwede akong magkakan kan pamanggihan kan Paskuwa kaiba an mga disipulo ko?”’ Asin ipapahiling niya sa saindo an sarong dakulang kuwarto sa itaas na may mga gamit na. Duman nindo iyan andamon.”—Lucas 22:8-12.

Daing duda na an kagsadiri kan harong sarong disipulo ni Jesus. Posibleng inaasahan na kan kagsadiri an pakiulay ni Jesus na gamiton an harong niya sa okasyon na ini. Kan nasa Jerusalem na an duwang apostol, nanumpungan ninda an gabos siring sa sinabi ni Jesus sa sainda. Kaya sinigurado ninda na naandam na an kordero asin an iba pang kaipuhan sa pamanggihan kan Paskuwa para sa 13 katawo—si Jesus asin an 12 apostol.