MATEO 22:1-14

  • ILUSTRASYON MANUNGOD SA BANGKETE SA KASAL

Kan madali nang matapos an ministeryo ni Jesus, padagos siyang naggamit nin mga ilustrasyon para ibuyagyag an mga eskriba asin an mga panginot na saserdote. Huli kaini, gusto nindang gadanon siya. (Lucas 20:19) Pero dai pa tapos si Jesus sa pagbuyagyag sa sainda. Nagsaysay siya nin saro pang ilustrasyon:

“An Kahadian kan kalangitan ikakaagid sa sarong hadi na nag-andam nin bangkete para sa kasal kan saiyang aking lalaki. Asin isinugo niya an saiyang mga uripon tanganing apudon an mga imbitado sa bangketeng iyan, alagad habo nindang magduman.” (Mateo 22:2, 3) Pinunan ni Jesus an ilustrasyon paagi sa pagsambit kan “Kahadian kan kalangitan.” Kun siring, rasonable sana na siyertong si Jehova Diyos an “hadi.” Kumusta man an aking lalaki kan hadi asin an mga imbitado sa bangkete sa kasal? Bako man dipisil sabuton na an aking lalaki kan hadi iyo an Aki ni Jehova, na iyo an nagsasaysay kan ilustrasyon, asin bakong dipisil sabuton na an mga imbitado iyo an mga makakaibanan kan Aki sa Kahadian kan kalangitan.

Siisay an mga inot na inimbitaran? Buweno, kiisay naghuhulit si Jesus saka an mga apostol dapit sa Kahadian? Sa mga Judio. (Mateo 10:6, 7; 15:24) Inako kan nasyon na ini an tipan na Katugunan kan 1513 B.C.E., kaya paagi kaiyan sinda an inot na nagkaoportunidad na makabilang sa “kahadian nin mga saserdote.” (Exodo 19:5-8) Pero kasuarin talaga sinda inimbitaran sa ‘bangkete sa kasal’? Rasonable sana na an pag-imbitar na iyan nagpuon kan 29 C.E., kan punan ni Jesus an paghuhulit dapit sa Kahadian kan kalangitan.

Asin ano an ginibo kan kadaklan na Israelita kan imbitaran sinda? Arog kan sabi ni Jesus, “habo nindang magduman.” Dai siya inako kan kadaklan kan mga lider nin relihiyon saka kan mga tawo bilang an Mesiyas asin bilang an Hadi na itinalaga nin Diyos.

Pero ipinarisa ni Jesus na magkakaigwa an mga Judio nin saro pang oportunidad: “Nagsugo giraray [an hadi] nin ibang mga uripon, na sinasabi, ‘Sabihan nindo an mga imbitado: “Uya! Nag-andam ako nin mga pagkakan, binuno na an sakong mga toro asin pinatabáng mga hayop, asin preparado na an gabos na bagay. Madya kamo sa bangkete sa kasal.”’ Alagad dai sindang pakilabot asin nagharali sinda, an saro nagpasiring sa saiyang uma, an saro  man nagpasiring sa saiyang negosyo; alagad an iba pa pinurugol an saiyang mga uripon saka trinato sinda nin daing galang asin ginadan.” (Mateo 22:4-6) Arog kaiyan an mangyayari pag naestablisar na an Kristiyanong kongregasyon. Sa panahon na iyan, may oportunidad pa man giraray an mga Judio na mapabilang sa Kahadian, pero sinayumahan kan kadaklan an imbitasyon, asin minaltrato pa ngani an ‘mga uripon kan hadi.’—Gibo 4:13-18; 7:54, 58.

Huli kaiyan, ano an kaaabtan kan nasyon? Nagsabi si Jesus: “Naanggot nin grabe an hadi asin isinugo an saiyang mga hukbo asin ginaradan an mga paragadan na idto saka sinulo an saindang siyudad.” (Mateo 22:7) Nangyari iyan sa mga Judio kan 70 C.E., kan laglagon kan mga Romano an “saindang siyudad,” an Jerusalem.

Huling sinayumahan ninda an imbitasyon kan hadi, nangangahulugan daw iyan na mayo nang ibang iimbitaran? Dai. Nagpadagos siya: “Dangan sinabi [kan hadi] sa saiyang mga uripon, ‘An bangkete sa kasal andam na, alagad an mga imbitado bakong maninigo. Kaya, magduman kamo sa mga tinampong paluwas sa siyudad, asin imbitaran nindo sa bangkete an siisay man na manumpungan nindo.’ Sa siring, an mga uripon na idto nagduruman sa mga tinampo asin tiniripon an gabos na nanumpungan ninda, maraot man o marahay; asin an pigtitiripunan para sa seremonya sa kasal napano kan mga bisita.”—Mateo 22:8-10.

Mahalagang mangnuhon na dai mahahaloy, pupunan ni apostol Pedro na tabangan na magin tunay na mga Kristiyano an mga Hentil—an mga bakong Judio sa laman asin dai nakumbertir sa relihiyon kan mga Judio. Kan 36 C.E., an Romanong opisyal nin hukbo na si Cornelio saka an pamilya niya nag-ako kan banal na espiritu, na huli kaiyan makakabilang sinda sa mga magkakaigwa nin lugar sa Kahadian kan kalangitan.—Gibo 10:1, 34-48.

Ipinarisa ni Jesus na bakong gabos na nagduruman sa bangkete inako “kan hadi.” Nagsabi siya: “Kan maglaog an hadi tanganing hilingon an mga bisita, nahiling niya an sarong tawo na an bado bakong para sa okasyon nin kasal. Kaya sinabi niya sa saiya, ‘Amigo, paano ka nakalaog digdi na dai nakasulot nin bado para sa okasyon nin kasal?’ Dai ini nakagirong. Dangan sinabi kan hadi sa saiyang mga lingkod, ‘Gapuson nindo an saiyang kamot saka bitis asin iapon nindo siya sa kadikluman sa luwas. Duman mangyayari an saiyang pagtangis asin an pagragot kan saiyang mga ngipon.’ Huli ta dakul an iniimbitaran, alagad dikit an pinipili.”—Mateo 22:11-14.

Posibleng dai nasabutan kan mga lider nin relihiyon an kahulugan o an ipinaparisa kan sinasabi ni Jesus. Pero, dai ninda iyan nagustuhan asin lalo pa sindang nagin determinado na gadanon an saro na nagkakawsa kan siring na pagkapasupog ninda.