AN MGA naniniwala sa katokdoan nin Trinidad nagsasabi na an Dios kompuesto nin tolong persona​—an Ama, an Aki, asin an Banal na Espiritu. An balang saro sa tolong personang ini sinasabing kapantay kan iba, makakamhan sa gabos, asin mayo nin kapinonan. Kun siring, segun sa doktrina nin Trinidad, an Ama Dios, an Aki Dios, asin an Banal na Espiritu Dios, alagad ta saro sana an Dios.

Inaadmitir kan dakol na naniniwala sa Trinidad na dai ninda kayang ipaliwanag an katokdoan na ini. Pero, nagsasaboot sinda na itinotokdo iyan sa Biblia. Mahalagang mangnohon na an terminong  “Trinidad” dai noarin man minalataw sa Biblia. Alagad makukua daw dian an ideya nin Trinidad? Tanganing masimbag an hapot na ini, helingon niato an sarong teksto na sa parate sinisitar nin mga parasuportar tanganing surogon an Trinidad.

“AN TATARAMON DIOS”

An Juan 1:1 nagsasabi: “Sa kapinonan iyo an Tataramon, asin an Tataramon nasa kaibanan nin Dios, patin an Tataramon Dios.” (King James Version) Sa huri sa iyo man sanang kapitulo, ipinapaheling nin malinaw ni apostol Juan na “an Tataramon” iyo si Jesus. (Juan 1:14) Minsan siring, huling an Tataramon inapod na Dios, nagkonklusyon an iba na an Aki asin an Ama siertong kabtang kan iyo man sanang Dios.

Girumdomon na an kabtang na ini kan Biblia sa orihinal isinurat sa Griego. Kan huri, trinadusir nin mga paratradusir an Griegong teksto sa ibang mga lenguahe. Pero, an dakol na paratradusir kan Biblia dai naggamit kan fraseng “an Tataramon Dios.” Taano ta dai? Basado sa saindang kaaraman sa Griego na ginamit sa pagsurat kan Biblia, an mga paratradusir na idto nagkonklusyon na an fraseng “an Tataramon Dios” maninigong tradusiron sa ibang paagi. Paano? Uya an nagkapirang halimbawa: “An Logos [Tataramon] divino.” (A New Translation of the Bible) “An Tataramon sarong dios.” (The New Testament in an Improved Version) “An Tataramon nasa kaibanan nin Dios asin kapareho nia an naturalesa.” (The Translator’s New Testament) Segun sa mga traduksion na ini, an Tataramon bako mismo an Dios. * Imbes, huli sa saiyang halangkaw na posisyon sa tahaw kan mga linalang ni Jehova, an Tataramon inaapod na “sarong dios.” Digdi an terminong “dios” nangangahulogan “makakamhan.”

KUMUA NIN DUGANG PANG IMPORMASYON

An kadaklan na tawo dai nakakaaram kan Griegong ginamit sa pagsurat kan Biblia. Kaya paano nindo maaaraman kun ano talaga an boot sabihon ni apostol Juan? Isipon an halimbawang ini: Ipinaliwanag nin sarong maestro an sarong tema sa saiyang mga estudyante. Pagkatapos, laen-laen an opinyon kan mga estudyante sa kun paano sasaboton an paliwanag. Paano iyan reresolberan kan mga estudyante? Puede sindang maghagad nin dagdag na impormasyon  sa maestro. Daing duwa-duwa, an pagkua nin dagdag na impormasyon matabang sa sainda na mas masabotan an temang iyan. Kaagid kaiyan, tanganing masabotan an kahulogan kan Juan 1:1, puede kamong maghanap nin dagdag na impormasyon sa Ebanghelyo ni Juan manongod sa posisyon ni Jesus. An pakakua nin dagdag na impormasyon sa temang ini makakatabang sa saindo na makaabot sa tamang konklusyon.

Halimbawa, estudyare an dagdag na isinurat ni Juan sa kapitulo 1, bersikulo 18: “Mayo nin tawong nakaheling sa [Makakamhan sa Gabos na] Dios kasuarin man.” Minsan siring, naheling kan mga tawo si Jesus, an Aki, huling si Juan nagsabi: “An Tataramon [si Jesus] ginibong laman, asin nag-erok sa tahaw niato, patin naheling niato an saiyang kamurawayan.” (Juan 1:14, KJ) Kun siring, paanong an Aki magigin kabtang kan Makakamhan sa Gabos na Dios? Sinabi man ni Juan na an Tataramon “nasa kaibanan nin Dios.” Alagad paanong an sarong indibiduwal nasa kaibanan nin sarong persona asin kadungan kaiyan iyo man sana an personang iyan? Dugang pa, siring kan nakasurat sa Juan 17:3, lininaw ni Jesus an kalaenan nia sa saiyang langitnon na Ama. Inapod nia an saiyang Ama na “iyo sanang tunay na Dios.” Asin sa pagtatapos kan saiyang Ebanghelyo, sinumaryo ni Juan an mga bagay-bagay paagi sa pagsabi: “An mga ini isinurat tanganing kamo magturubod na si Jesus iyo an Cristo na Aki nin Dios.” (Juan 20:31) Mangnohon na bakong Dios an apod ki Jesus kundi Aki nin Dios. An dagdag na impormasyon na ini sa Ebanghelyo ni Juan nagpapaheling kun paano maninigong saboton an Juan 1:1. Si Jesus, an Tataramon, “sarong dios” sa sentido na sia may halangkaw na posisyon alagad bakong an Makakamhan sa Gabos na Dios.

KOMPIRMARON AN IMPORMASYON

Isipon giraray an manongod sa halimbawa kan maestro asin kan mga estudyante. Imahinaron na nagduduwaduwa pa man giraray an iba, dawa pakatapos na maghinanyog sa dagdag na paliwanag kan maestro. Ano an puede nindang gibohon? Puede sindang maghapot sa saro pang maestro para sa dagdag na impormasyon manongod sa iyo man sanang tema. Kun kompirmaron kan ikaduwang maestro an paliwanag kan enot na maestro, tibaad mawara na an mga pagduwaduwa kan kadaklan na estudyante. Kaagid kaiyan, kun dai nindo segurado kun ano talaga an sinasabi kan kagsurat kan Biblia na si Juan manongod sa relasyon ni Jesus asin kan Makakamhan sa Gabos  na Dios, puede kamong magkonsulta sa saro pang kagsurat kan Biblia para sa dagdag na impormasyon. Halimbawa, estudyare an isinurat ni Mateo. Mapadapit sa katapusan kan sistemang ini nin mga bagay, kinotar nia si Jesus na nagsasabi: “May labot sa aldaw asin oras na iyan mayo nin siisay man na nakakaaram, ni an mga anghel kan kalangitan ni an Aki, kundi an Ama sana.” (Mateo 24:36) Paano kinokompirmar kan mga tataramon na ini na si Jesus bakong an Makakamhan sa Gabos na Dios?

Si Jesus nagsasabi na mas dakol an aram kan Ama kisa sa Aki. Minsan siring, kun si Jesus kabtang kan Makakamhan sa Gabos na Dios, aram nia kutana an mga detalye na aram kan saiyang Ama. Kaya, kun siring, an Aki asin an Ama dai puedeng magkapantay. Pero, tibaad may mga magsabi: ‘Si Jesus may duwang naturalesa. Digdi nagtataram sia bilang tawo.’ Alagad dawa pa siring, kumusta an banal na espiritu? Kun iyan kabtang kan sarong Dios siring kan Ama, taano ta dai sinabi ni Jesus na aram kaiyan an aram kan Ama?

Mientras na nagpapadagos kamo sa saindong pag-adal sa Biblia, magigin pamilyar kamo sa dakol pang teksto sa Biblia na may sinasabi manongod sa temang ini. Kinokompirmar kan mga iyan an katotoohan manongod sa Ama, sa Aki, asin sa banal na espiritu.​—Salmo 90:2; Gibo 7:55; Colosas 1:15.

^ par. 2 Para sa dugang na paliwanag dapit sa Juan 1:1, helingon an artikulo na “Ang Salita ba ay ‘Diyos’ o ‘isang diyos’?” sa Ang Bantayan na Nobyembre 1, 2008, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.