• An mga anghel daw nagtatabang sa mga tawo?

  • Paano inimpluwensiahan kan maraot na mga espiritu an mga tawo?

  • Dapat daw niatong katakotan an maraot na mga espiritu?

1. Taano ta maninigo na gustohon niatong makanood manongod sa mga anghel?

AN PAKAMIDBID sa sarong tawo sa parate nangangahulogan na may aram kita manongod sa saiyang pamilya. Siring man, kaiba sa pakamidbid ki Jehova Dios an pagigin mas pamilyar sa saiyang kapamilyang mga anghel. Inaapod kan Biblia an mga anghel na ‘mga aki nin Dios.’ (Job 38:7) Kaya ano an saindang kabtang sa katuyohan nin Dios? Nagkaigwa daw sinda nin kabtang sa kasaysayan nin tawo? Nakakaapektar daw sa saindong buhay an mga anghel? Kun iyo, paano?

2. Saen naggikan an mga anghel, asin gurano sinda kadakol?

2 Nasasambitan nin ginatos na beses kan Biblia an mga anghel. Estudyaran niato an nagkapira sa mga pagsambit na ini tanganing orog pang makanood manongod sa mga anghel. Saen naggikan an mga anghel? An Colosas 1:16 nagsasabi: “Paagi sa saiya [ki Jesu-Cristo] an gabos na iba pang bagay linalang sa kalangitan asin sa daga.” Huli kaini, an gabos na espiritung linalang na inaapod na anghel indibiduwalmenteng linalang ni Jehova Dios paagi sa saiyang panganay na Aki. Gurano kadakol an mga anghel? Ipinaparisa kan Biblia na ginatos na milyon na anghel an linalang, asin gabos sinda makapangyarihan.​—Salmo 103:20. *

3. Ano an sinasabi sa sato kan Job 38:4-7 manongod sa mga anghel?

 3 An Tataramon nin Dios, an Biblia, nagsasabi sato na kan lalangon an daga, “an gabos na aki nin Dios nagkururahaw sa pag-omaw.” (Job 38:4-7) Sa siring an mga anghel haloy nang nag-eeksister bago lalangon an mga tawo, bago pa ngani lalangon an daga. Ipinapaheling man kan tekstong ini sa Biblia na may emosyon an mga anghel, huli ta sinasabi kaiyan na sinda “iribang nagkururahaw na may kagayagayahan.” Mangnohon na “an gabos na aki nin Dios” iribang naggayagaya. Kan panahon na idto, an gabos na anghel kabtang pa nin nagkakasararong pamilya na naglilingkod ki Jehova Dios.

SUPORTA ASIN PROTEKSION NIN MGA ANGHEL

4. Paano ipinapaheling kan Biblia na interesado an maimbod na mga anghel sa mga aktibidad nin tawo?

4 Poon kan maheling ninda an paglalang sa enot na mga tawo, an maimbod na espiritung mga linalang nagpaheling nin hararom na interes sa nagdadakulang pamilya nin tawo asin sa pagkaotob kan katuyohan nin Dios. (Talinhaga 8:30, 31; 1 Pedro 1:11, 12) Minsan siring, sa pag-agi nin panahon napagmasdan kan mga anghel na an kadaklan sa pamilya nin tawo tuminalikod sa paglilingkod sa saindang mamomoton na Kaglalang. Daing duwa-duwa na napamondo kaini an maimbod na mga anghel. Sa ibong na lado, kada may dawa sarong tawo na bumalik ki Jehova, “nagkakaigwa nin kagayagayahan an mga anghel.” (Lucas 15:10) Huling an mga anghel igwa nin siring na hararom na pagmakolog sa ikakarahay kan mga naglilingkod sa Dios, bakong makangangalas na paorootrong ginamit ni Jehova an mga anghel tanganing pakosogon asin protehiran an saiyang maimbod na mga lingkod sa daga. (Hebreo 1:7, 14) Estudyaran nindo an nagkapirang halimbawa.

“An sakuyang Dios nagsugo kan saiyang anghel asin tinikom an ngoso kan mga leon.”​—Daniel 6:22

5. Anong mga halimbawa nin pagsuportar nin mga anghel an yaon sa Biblia?

5 Tinabangan nin duwang anghel an matanos na tawong si Lot asin an saiyang duwang aking babae na makaligtas sa pagkalaglag kan maraot na mga siudad nin Sodoma asin Gomorra paagi sa paggiya sainda paluwas sa lugar na idto. (Genesis 19:15, 16) Pakalihis nin dakol na siglo, si propeta Daniel iinapon sa lungib nin mga leon, alagad sia dai napahamak asin nagsabi: “An sakuyang  Dios nagsugo kan saiyang anghel asin tinikom an ngoso kan mga leon.” (Daniel 6:22) Kan enot na siglo C.E., sarong anghel an nagpaluwas sa bilanggoan ki apostol Pedro. (Gibo 12:6-11) Dugang pa, si Jesus sinuportaran nin mga anghel sa kapinonan kan saiyang ministeryo sa daga. (Marcos 1:13) Asin dai nahaloy bago magadan si Jesus, sarong anghel an nagpaheling ki Jesus asin “pinakosog sia.” (Lucas 22:43) Sierto nanggad na naranga si Jesus sa mahalagang marhay na mga panahon na idto sa saiyang buhay!

6. (a) Paano pinoprotehiran kan mga anghel an banwaan nin Dios ngonyan? (b) Anong mga hapot an eestudyaran niato ngonyan?

6 Ngonyan, dai na nagpapaheling an mga anghel sa banwaan nin Dios digdi sa daga. Minsan ngani dai naheheling nin tawo, an makapangyarihan na mga anghel nin Dios nagpoprotehir pa man giraray sa saiyang banwaan, nangorogna sa ano man na bagay na nakakadanyar sa espirituwal. An Biblia nagsasabi: “An anghel ni Jehova nagkakampo sa palibot kan mga natatakot sa saiya, asin sinda saiyang iliniligtas.” (Salmo 34:7) Taano ta maninigong magtao sato nin dakulang karangahan an mga tataramon na iyan? Huli ta igwa nin peligrosong maraot na espiritung mga linalang na gusto kitang laglagon! Sairisay sinda? Saen sinda naggikan? Paano ninda hinihingoang gibohan kita nin maraot? Tanganing maaraman niato, estudyaran niato sa halipot an nangyari sa kapinonan kan kasaysayan nin tawo.

MGA ESPIRITUNG LINALANG NA KAIWAL NIATO

7. Gurano kamapanggana si Satanas sa pagpatalikod kan mga tawo sa Dios?

7 Siring kan nanodan niato sa Kapitulo 3 kan librong ini, an saro sa mga anghel nagkaigwa nin pagmawot na mamahala sa iba asin sa siring kinalaban an Dios. Kan huri an anghel na ini nagin midbid bilang si Satanas na Diablo. (Kapahayagan 12:9) Durante kan 16 na siglo pakatapos na dayaon nia si Eva, napatalikod ni Satanas sa Dios an haros gabos na tawo apuera sa nagkapirang maimbod, arog baga ki Abel, Enoc, asin Noe.​—Hebreo 11:4, 5, 7.

8. (a) Paano nagin demonyo an ibang anghel? (b) Tanganing maligtas sa Baha kan kaaldawan ni Noe, ano an kinaipuhan na gibohon kan mga demonyo?

8 Kan kaaldawan ni Noe, an ibang anghel nagrebelde tumang ki Jehova. Binayaan ninda an saindang puesto sa langitnon na pamilya nin Dios, naghilig sinda sa daga, asin nagsulot nin mga hawak na laman. Taano? Mababasa niato sa Genesis 6:2: “An mga  aki kan tunay na Dios nagpoon na makamangno sa mga aking babae nin mga tawo, na sinda magagayon; asin nagkua sinda nin mga agom na babae para sa saindang sadiri, arin na baga, an gabos nindang mapili.” Alagad dai pinabayaan ni Jehova Dios na magpadagos an ginigibo kan mga anghel na ini asin an pagraot nin katawohan na resulta kaiyan. Pinapangyari nia sa daga an lakop sa globong baha na puminara sa gabos na tawong maraot asin an solamenteng iningatan iyo an saiyang maimbod na mga lingkod. (Genesis 7:17, 23) Sa siring, an rebeldeng mga anghel, o mga demonyo, napiritan na bayaan an saindang hawak na laman asin bumalik sa langit bilang espiritung mga linalang. Kuminampi sinda sa Diablo, na sa siring nagin “namamahala sa mga demonyo.”​—Mateo 9:34.

9. (a) Ano an nangyari sa mga demonyo kan bumalik sinda sa langit? (b) Ano an eestudyaran niato mapadapit sa mga demonyo?

 9 Kan bumalik sa langit an suwayan na mga anghel, sinda ibinilang na mga isinikwal, siring kan namamahala sa sainda, si Satanas. (2 Pedro 2:4) Minsan ngani dai na sinda puedeng magsulot nin mga hawak nin tawo ngonyan, igwa pa man giraray sinda nin maraoton na impluwensia sa mga tawo. Sa katunayan, sa tabang kan mga demonyong ini, “ilinalagalag [ni Satanas] an bilog na ineerokan na daga.” (Kapahayagan 12:9; 1 Juan 5:19) Paano? Sa pangenot, an mga demonyo naggagamit nin mga paagi na an intension ilagalag an mga tawo. (2 Corinto 2:11) Estudyaran niato an nagkapira sa mga paaging ini.

KUN PAANO NANLALAGALAG AN MGA DEMONYO

10. Ano an espiritismo?

10 Tanganing ilagalag an mga tawo, an mga demonyo naggagamit nin espiritismo. An paggibo nin espiritismo pakikilabot sa mga demonyo, sa direktang paagi sagkod paagi sa paggamit nin sarong patagolainan. An Biblia kinokondenar an espiritismo asin nagpapatanid sato na rayoan an gabos na bagay na konektado dian. (Galacia 5:19-21) Ginagamit nin mga demonyo an espiritismo kun paanong ginagamit nin mga parasira an paon. An sarong parasira naggagamit nin laen-laen na paon tanganing makadakop nin manlaenlaen na klase nin sira. Kaagid kaiyan, an maraot na mga espiritu naggagamit nin manlaenlaen na klase nin espiritismo tanganing mapairarom sa impluwensia ninda an gabos na klase nin tawo.

11. Ano an pagtoodtood, asin taano ta maninigo niatong rayoan iyan?

11 An sarong klase nin paon na ginagamit kan mga demonyo iyo an pagtoodtood. Ano an pagtoodtood? Iyan paghihingoa na aramon an ngapit o an sarong bagay na dai aram. Kaiba sa nagkapirang klase nin pagtoodtood an astrolohiya, paggamit nin baraha sa panhuhula, pagheling sa bolang kristal, panhihimalad, asin paghanap nin misteryosong mga signos, o tanda, sa mga pangatorogan. Minsan ngani naghohona an dakol na tawo na dai makakadanyar an paggibo nin pagtoodtood, ipinapaheling kan Biblia na magkasapakat an mga parahimalad asin maraot na mga espiritu. Halimbawa, nasasambitan kan Gibo 16:16-18 an “sarong  demonyo nin pagtoodtood” na nagpangyari sa sarong daragita na gumibo “nin teknika sa panhuhula.” Alagad nawaran sia kan abilidad na ini kan paluwason sa saiya an demonyo.

An mga demonyo naggagamit nin manlaenlaen na paagi tanganing dayaon an mga tawo

12. Taano ta peligroso an paghihingoang makikomunikar sa mga gadan?

12 An saro pang paagi na ilinalagalag kan mga demonyo an mga tawo iyo an pag-enkaminar sa sainda na makihumapot sa mga gadan. An mga tawong nagmomondo huli sa pagkagadan nin sarong namomotan sa parate nadadaya nin salang mga ideya manongod sa mga nagadan. An sarong patagolainan tibaad magtao nin espesyal na impormasyon o magtaram sa tingog na garo baga tingog kan tawong nagadan. Bilang resulta, an dakol na tawo nakokombensir na an mga gadan buhay talaga asin na an pakikikomunikar sa sainda makakatabang sa mga nabubuhay na tagalan an saindang kamondoan. Alagad an siring na “karangahan” falso talaga saka peligroso pa. Taano? Huli ta kaya kan mga demonyo na arogon an tingog nin tawong nagadan asin magtao nin impormasyon sa patagolainan manongod sa saro na nagadan. (1 Samuel 28:3-19) Dugang pa, siring kan nanodan niato sa Kapitulo 6, an gadan dai na nag-eeksister. (Salmo 115:17) Kaya an  “siisay man na nakikihumapot sa gadan” ikinalagalag kan maraot na mga espiritu asin minagawe na kontra sa kabotan nin Dios. (Deuteronomio 18:​10, 11; Isaias 8:19) Kun siring, magin alerto na haboan an peligrosong paon na ini na ginagamit kan mga demonyo.

13. Ano an nahimong gibohon nin dakol na dating takot sa mga demonyo?

13 An maraot na mga espiritu bako sanang ilinalagalag an mga tawo kundi tinatakot man sinda. Ngonyan, aram ni Satanas asin kan saiyang mga demonyo na ‘halipot na sana an panahon’ na natatada para sa sainda bago sinda gaposon, asin sinda ngonyan orog na madahas kisa kasuarin man. (Kapahayagan 12:12, 17) Dawa siring, an rinibong tawo na dating nabubuhay na may takot sa aroaldaw sa siring na maraot na mga espiritu nahimong makabutas. Paano ninda ini nagibo? Ano an magigibo nin saro dawa sia napapalabot na sa espiritismo?

KUN PAANO LALABANAN AN MARAOT NA MGA ESPIRITU

14. Siring kan mga Kristiano sa Efeso kan enot na siglo, paano kita makakabutas sa maraot na mga espiritu?

14 Sinasabi sato kan Biblia kun paano lalabanan an maraot na mga espiritu sagkod kun paano makakabutas sa sainda. Estudyare an halimbawa kan mga Kristiano kan enot na siglo sa siudad nin Efeso. An nagkapira sa sainda naggigibo nin espiritismo bago nagin mga Kristiano. Kan magdesisyon sinda na bumutas sa espiritismo, ano an ginibo ninda? An Biblia nagsasabi: “An dakol sa mga naggigibo nin mahika tiniripon an saindang mga libro asin sinolo iyan sa atubangan nin gabos.” (Gibo 19:19) Paagi sa paglaglag kan saindang mga libro sa mahika, an bagong mga Kristianong idto nagtao nin halimbawa para sa mga gustong labanan an maraot na mga espiritu ngonyan. An mga tawong gustong paglingkodan si Jehova kaipuhan na haleon an gabos na bagay na konektado sa espiritismo. Kaiba dian an mga libro, magasin, pelikula, paskil, asin rekording nin musika na nag-eenkaminar sa paggibo nin espiritismo asin ginigibo iyan na garo baga nakakaakit asin nakakaogma. Kaiba man dian an mga anting-anting o iba pang bagay na isinusulot bilang proteksion tumang sa maraot.​—1 Corinto 10:21.

15. Tanganing malabanan an maraot na mga puersang espiritu, ano an kaipuhan na gibohon niato?

 15 Pakalihis nin nagkapirang taon pakatapos na laglagon kan mga Kristiano sa Efeso an saindang mga libro sa mahika, si apostol Pablo nagsurat sa sainda: “Kita nakikipaggumolan . . . tumang sa maraot na mga puersang espiritu.” (Efeso 6:12) An mga demonyo dai suminuko. Gusto pa man giraray nindang mangibabaw. Kaya, ano pa an kinaipuhan na gibohon kan mga Kristianong idto? “Orog sa gabos,” an sabi ni Pablo, “gamiton an dakulang kalasag nin pagtubod, na huli kaiyan masisigbo nindo an gabos na naglalaad na busog kan maraot [si Satanas].” (Efeso 6:16) Mientras na mas makosog an satong kalasag nin pagtubod, mas dakula man an satong kakayahan na labanan an maraot na mga puersang espiritu.​—Mateo 17:20.

16. Paano niato mapapakosog an satong pagtubod?

16 Kun siring, paano niato mapapakosog an satong pagtubod? Paagi sa pag-adal kan Biblia. An karigonan nin sarong lanob dependeng gayo sa kosog kan pundasyon kaiyan. Sa kaagid na paagi, an karigonan kan satong pagtubod dependeng marhay sa kosog kan pinakabasehan kaiyan, na iyo an tamang kaaraman sa Tataramon nin Dios, an Biblia. Kun babasahon asin pag-aadalan niato an Biblia sa aroaldaw, magigin makosog an satong pagtubod. Siring sa sarong masarig na lanob, an siring na pagtubod iingatan kita sa impluwensia kan maraot na mga espiritu.​—1 Juan 5:5.

17. Anong aksion an kaipuhan tanganing malabanan an maraot na mga espiritu?

17 Ano pang ibang aksion an kinaipuhan na gibohon kan mga Kristianong idto sa Efeso? Kaipuhan ninda an dugang pang proteksion huli ta nabubuhay sinda sa sarong siudad na pano nin demonismo. Kaya sinabihan sinda ni Pablo: “Kaiba an gabos na porma nin pamibi asin pagngayongayo padagos kamong mamibi sa gabos na panahon sa espiritu.” (Efeso 6:18) Huling kita man nabubuhay sa sarong kinaban na pano nin demonismo, an maigot na pamibi ki Jehova para sa saiyang proteksion kaipuhan sa paglaban sa maraot na mga espiritu. Siempre, kaipuhan niatong gamiton an ngaran ni Jehova sa satong mga pamibi. (Talinhaga 18:10) Huli kaini, maninigo na padagos kitang mamibi sa Dios na “iligtas [kita] sa maraot,” si Satanas na Diablo. (Mateo 6:13) Sisimbagon  ni Jehova an siring na maigot na mga pamibi.​—Salmo 145:19.

18, 19. (a) Taano ta makakasierto kita sa kapangganahan sa satong pakikilaban tumang sa maraot na espiritung mga linalang? (b) Anong hapot an sisimbagon sa sunod na kapitulo?

18 Peligroso an maraot na mga espiritu, alagad dai kita kaipuhan na matakot sa sainda kun tinutumang niato an Diablo asin minarani kita sa Dios paagi sa paggibo kan Saiyang kabotan. (Santiago 4:7, 8) Limitado an kapangyarihan kan maraot na mga espiritu. Pinadusahan sinda kan kaaldawan ni Noe, asin aatubangon ninda an pangultimong paghokom sa sainda sa ngapit. (Judas 6) Girumdomon man na pinoprotehiran kita kan makapangyarihan na mga anghel ni Jehova. (2 Hade 6:15-17) An mga anghel na iyan interesadong marhay na maheling kitang mapanggana sa paglaban sa maraot na mga espiritu. An matanos na mga anghel garo baga nagkakagsing nin pamparigon sa boot niato. Kun siring magin kitang dayupot ki Jehova asin sa saiyang pamilya nin maimbod na espiritung mga linalang. Kita logod rumayo man sa gabos na klase nin espiritismo asin pirmeng mag-aplikar kan konseho sa Tataramon nin Dios. (1 Pedro 5:6, 7; 2 Pedro 2:9) Sa siring makakasierto kita sa kapangganahan sa satong pakikilaban tumang sa maraot na espiritung mga linalang.

19 Alagad taano ta tinogotan nin Dios an maraot na mga espiritu asin an karatan na nagtao sa mga tawo nin grabeng pagdusa? An hapot na iyan sisimbagon sa sunod na kapitulo.

^ par. 2 Mapadapit sa matanos na mga anghel, an Kapahayagan 5:11 nagsasabi: “An kabilangan ninda manampulong ribo nin manorosampulong ribo.” Kaya ipinaparisa kan Biblia na ginatos na milyon na anghel an linalang.