Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO DESIOTSO

An Bautismo Asin an Saindong Relasyon sa Dios

An Bautismo Asin an Saindong Relasyon sa Dios
  • Paano ginigibo an Kristianong bautismo?

  • Anong mga lakdang an kaipuhan nindong gibohon tanganing makualipikar para sa bautismo?

  • Paano nagdudusay sa Dios an sarong tawo?

  • Ano an espesyal na dahelan na magpabautismo?

1. Taano an sarong Etiopeng opisyal sa palasyo ta naghagad na bautismohan?

“UYA! May tubig; ano an nakakaolang sako na mabautismohan?” Iyan an hapot nin sarong Etiopeng opisyal sa palasyo kan enot na siglo. Pinatunayan saiya nin sarong Kristiano na an ngaran Felipe na si Jesus an ipinanugang Mesiyas. Napahiro an puso huli sa nanodan nia sa Kasuratan, an Etiope naggibo nin aksion. Ipinaheling nia na gusto niang mabautismohan!​—Gibo 8:26-36.

2. Taano ta maninigo nindong isipon nin seryoso an manongod sa bautismo?

 2 Kun pinag-adalan na nindo nin maingat an enot na mga kapitulo kan librong ini kaiba an saro sa mga Saksi ni Jehova, tibaad magsaboot kamo na andam na kamong maghapot, ‘Ano an nakakaolang sako na mabautismohan?’ Siertong nanodan na nindo an manongod sa panuga kan Biblia na buhay na daing katapusan sa Paraiso. (Lucas 23:43; Kapahayagan 21:3, 4) Nanodan na man nindo an manongod sa tunay na kamugtakan kan mga gadan asin sa paglaom na pagkabuhay liwat. (Eclesiastes 9:5; Juan 5:28, 29) Posibleng marhay na nakikiasosyar na kamo sa Mga Saksi ni Jehova sa saindang mga pagtiripon kan kongregasyon asin naheling na nindo personalmente kun paano ninda isinasagibo an tunay na relihion. (Juan 13:35) An pinakamahalaga, posibleng marhay na pinonan na nindong pataluboon an personal na relasyon ki Jehova Dios.

3. (a) Anong pagboot an itinao ni Jesus sa saiyang mga parasunod? (b) Paano ginigibo an bautismo sa tubig?

3 Paano nindo ikakapaheling na gusto nindong paglingkodan an Dios? Sinabihan ni Jesus an saiyang mga parasunod: “Paduman kamo asin gumibo kamo nin mga disipulo sa mga tawo kan gabos na nasyon, na bautismohan nindo sinda.” (Mateo 28:19) Si Jesus mismo nagtao kan halimbawa paagi sa pagpabautismo sa tubig. Dai sia winisikan nin tubig, asin dai sia nagpabubo sana nin tubig sa saiyang payo. (Mateo 3:16) An terminong “bautismohan” hale sa termino sa Griego na nangangahulogan na “ibuntog.” Kun siring, an Kristianong bautismo nangangahulogan nin biyong pagbuntog, o paglubog, sa tubig.

4. Ano an ipinaparisa kan bautismo sa tubig?

4 An bautismo sa tubig sarong kahagadan para sa gabos na gustong magkaigwa nin relasyon ki Jehova Dios. An bautismo hayagan na ipinaparisa an saindong pagmawot na paglingkodan an Dios. Ipinapaheling kaiyan na ikinakaogma nindong marhay an paggibo kan kabotan ni Jehova. (Salmo 40:7, 8) Minsan siring, tanganing makualipikar sa bautismo, may depinidong mga lakdang na kaipuhan nindong gibohon.

 KAIPUHAN AN KAARAMAN ASIN PAGTUBOD

5. (a) Ano an enot na lakdang tanganing makualipikar para sa bautismo? (b) Taano ta mahalaga an Kristianong mga pagtiripon?

5 Pinonan na nindo an enot na lakdang. Paano? Paagi sa paglaog sa isip nin kaaraman manongod ki Jehova Dios asin ki Jesu-Cristo, tibaad paagi sa sistematikong pag-adal sa Biblia. (Juan 17:3) Alagad dakol pa an kaipuhan na manodan. Gusto kan mga Kristiano na ‘mapano kan tamang kaaraman sa kabotan nin Dios.’ (Colosas 1:9) An pag-atender sa mga pagtiripon kan kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova makakatabang na marhay sa bagay na ini. Mahalagang mag-atender sa siring na mga pagtiripon. (Hebreo 10:24, 25) An regular na pag-atender sa mga pagtiripon makakatabang sa saindo na dagdagan an saindong kaaraman manongod sa Dios.

An pagkua nin tamang kaaraman sa Tataramon nin Dios sarong mahalagang lakdang tanganing makualipikar para sa bautismo

6. Gurano kadakol na kaaraman sa Biblia an kaipuhan nindo tanganing makualipikar para sa bautismo?

6 Siempre, dai nindo kaipuhan na manodan an gabos na nasa Biblia tanganing makualipikar sa bautismo. An Etiopeng opisyal sa palasyo may kadikit nang kaaraman, alagad kinaipuhan nia an tabang na masabotan an nagkapirang kabtang kan Kasuratan. (Gibo 8:30, 31) Kaagid kaiyan, dakol pa an kaipuhan na manodan nindo. Sa katunayan, dai kamo noarin man maontok sa pag-adal manongod sa Dios. (Eclesiastes 3:11) Minsan siring, bago kamo pumuede nang bautismohan, kaipuhan nindong manodan asin akoon an kisuerra pundamental na mga katokdoan sa Biblia. (Hebreo 5:12) Kaiba sa mga katokdoan na iyan an katotoohan manongod sa kamugtakan kan mga gadan asin an importansia kan ngaran nin Dios asin kan saiyang Kahadean.

7. Ano an maninigong magin epekto sa saindo nin pag-adal sa Biblia?

7 Pero, bakong igo an kaaraman sana huli ta ‘kun dai nin pagtubod imposible na an Dios mapanigoan na gayo.’ (Hebreo 11:6) An Biblia nagsasabi sato na kan madangog kan nagkapirang tawo sa suanoy na siudad nin Corinto an mensahe kan mga Kristiano, sinda “nagpoon na tumubod asin mabautismohan.” (Gibo 18:8) Sa kaagid na paagi, maninigo na panoon kamo kan pag-adal sa Biblia nin pagtubod na iyan an ipinasabong na Tataramon nin Dios. An pag-adal sa Biblia maninigong  makatabang sa saindo na magkaigwa nin pagtubod sa mga panuga nin Dios asin sa nagliligtas na puersa kan atang ni Jesus.​—Josue 23:14; Gibo 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

PAGPAABOT SA IBA KAN KATOTOOHAN SA BIBLIA

8. Ano an mapahiro sa saindo na ipaabot sa iba an nanodan nindo?

8 Mantang an pagtubod nagtatalubo sa saindong puso, madedepisilan kamong sadirihon na sana an saindong nanodan. (Jeremias 20:9) Mamomotibar nanggad kamong sabihon sa iba an manongod sa Dios asin sa saiyang mga katuyohan.​—2 Corinto 4:13.

An pagtubod maninigong magpahiro sa saindo na ipaabot sa iba an saindong tinutubod

9, 10. (a) Kiisay nindo puedeng ponan na ipaabot an katotoohan sa Biblia? (b) Ano an maninigo nindong gibohon kun gusto nindong makikabtang sa organisadong paghuhulit kan Mga Saksi ni Jehova?

9 Puede nindong ponan na ipaabot sa iba an katotoohan sa Biblia paagi sa mataktikang pakikipag-olay manongod dian sa saindong mga paryente, katood, kataed, asin katrabaho. Pag-abot nin panahon, magugustohan na nindong makikabtang sa organisadong paghuhulit kan Mga Saksi ni Jehova. Sa puntong iyan, dai mag-alangan na ipakipag-olay ini sa Saksi na nagtotokdo sa saindo sa Biblia. Kun malinaw na kualipikado na kamo para sa pampublikong ministeryo, gigibohon an mga areglo tanganing kamo kan nagtotokdo sa saindo makaolay kan duwa sa kamagurangan sa kongregasyon.

10 Ini mapangyaring orog pa nindong makamidbid an nagkapira sa Kristianong kamagurangan, na nagpapastor sa aripompon nin Dios. (Gibo 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Kun marisa kan mga magurang na ini na kamo nakakasabot asin nagtutubod sa pundamental na mga katokdoan sa Biblia, namumuhay kaoyon kan mga prinsipyo nin Dios, asin talagang gustong magin saro sa Mga Saksi ni Jehova, ipapaaram ninda saindo na kualipikado na kamong makikabtang sa pampublikong ministeryo bilang sarong dai pa bautisadong parahayag kan maogmang bareta.

11. Anong mga pagbabago an tibaad kaipuhan na gibohon nin nagkapira bago sinda makualipikar para sa pampublikong ministeryo?

11 Sa ibong na lado, tibaad kaipuhan nindong gumibo nin nagkapirang pagbabago sa saindong estilo nin pamumuhay  asin mga ugale tanganing makualipikar para sa pampublikong ministeryo. Tibaad kaiba digdi an pagpondo sa nagkapirang gibohon na hinilom nindo sa iba. Huli kaini, bago kamo magpresentar na magin dai pa bautisadong parahayag, kaipuhan na kamo dai naggigibo nin seryosong mga kasalan, arog baga nin seksuwal na inmoralidad, pagbuburat, asin pagdodroga.​—1 Corinto 6:9, 10; Galacia 5:19-21.

AN PAGSOLSOL ASIN PAGKAKOMBERTIR

12. Taano ta kaipuhan an pagsolsol?

12 May iba pang mga lakdang na dapat na gibohon bago kamo makualipikar para sa bautismo. Si apostol Pedro nagsabi: “Magsorolsol kamo . . . asin magbakle tanganing an saindong mga kasalan mapara.” (Gibo 3:19) An pagsolsol iyo an pakamate nin sinserong pagbasol sa nagibo nindo. An pagsolsol malinaw nanggad na angay kun an saro namuhay sa inmoral na paagi, alagad kaipuhan man iyan dawa kun an saro namuhay nin medyo malinig man sa moral. Taano? Huli ta an gabos na tawo parakasala asin nangangaipo nin kapatawadan nin Dios. (Roma 3:23; 5:12) Bago nag-adal sa Biblia, dai nindo aram kun ano an kabotan nin Dios. Kaya paano mangyayaring kamo makapamuhay na lubos na kaoyon kan saiyang kabotan? Kun siring, kaipuhan an pagsolsol.

13. Ano an pagkakombertir?

13 An pagsolsol dapat na sundan nin pagkakombertir, o ‘pagbakle.’ Labi kisa pakamate sana nin pagbasol an dapat nindong gibohon. Kaipuhan nindong haboan an dati nindong pamumuhay asin magkaigwa nin marigon na determinasyon na gigibohon na nindo an tama poon ngonyan. An pagsolsol asin pagkakombertir mga lakdang na dapat nindong gibohon bago bautismohan.

PERSONAL NA PAGDUSAY

14. Anong mahalagang lakdang an dapat nindong gibohon bago bautismohan?

14 May saro pang mahalagang lakdang na dapat na gibohon bago bautismohan. Dapat nindong idusay an saindong sadiri ki Jehova Dios.

Personal na daw kamong nakapagdusay sa Dios sa pamibi?

15, 16. Ano an boot sabihon kan pagdusay kan saindong sadiri sa Dios, asin ano an nagpapahiro sa sarong tawo na gibohon ini?

 15 Kun idinudusay nindo an saindong sadiri ki Jehova Dios sa odok na pamibi, nanunuga kamo na itatao nindo sa saiya an saindong dai nababangang debosyon sagkod lamang. (Deuteronomio 6:15) Pero, taano ta gugustohon nin saro na gibohon iyan? Bueno, ipamugtak ta baga na pinonan nin sarong lalaki na mangilusyon sa sarong babae. Mientras na orog nia ining namimidbid asin naheheling nia na ini may marahay na mga kualidad, orog man siang naaakit digdi. Pag-abot nin panahon, natural sanang hagadon nia digdi na pakasalan sia. Totoo, an pagpapakasal nangangahulogan nin pagkaigwa nin dugang pang mga paninimbagan. Alagad an pagkamoot mapahiro sa saiya na gibohon an mahalagang lakdang na iyan.

16 Kun mamidbid asin mamotan na nindo si Jehova, napapahiro kamo na paglingkodan sia na mayong ibinubugtak na kondisyon o sagkodan sa pagsamba sa saiya. An siisay man na gustong sumunod sa Aki nin Dios, si Jesu-Cristo, kaipuhan na ‘paindahan an saiyang sadiri.’ (Marcos 8:34) Pinapaindahan niato an satong sadiri paagi sa pagsierto na an personal na mga pagmawot asin pasohan dai nakakaolang sa satong lubos na pagkuyog sa Dios. Kun siring, bago kamo mabautismohan, an paggibo kan kabotan ni Jehova Dios dapat na iyo an saindong pangenot na katuyohan sa buhay.​—1 Pedro 4:2.

PAGDAOG SA TAKOT NA MAGKULANG

17. Taano ta tibaad mag-alangan an nagkapira na magdusay sa Dios?

17 An nagkapira nag-aalangan na magdusay ki Jehova huli ta medyo natatakot sindang gibohon an siring kaseryosong lakdang. Tibaad ikinakatakot ninda na sinda maninimbag sa Dios bilang sarong nagdusay na Kristiano. Huling natatakot na tibaad sinda magkulang asin masudyaanan ki Jehova, nagsasaboot sinda na pinakamarahay logod na dai magdusay sa saiya.

18. Ano an makakapahiro sa saindo na magdusay ki Jehova?

18 Mientras na nanonodan nindong kamotan si Jehova, mapapahiro kamong magdusay sa saiya asin gibohon an pinakamakakaya nindo na maotob iyan. (Eclesiastes 5:4) Pakatapos  nindong magdusay, siertong gusto nindong “maglakaw na angay ki Jehova sa katuyohan na lubos na makapaogma sa saiya.” (Colosas 1:10) Huli sa saindong pagkamoot sa Dios, dai nindo iisipon na depisilon na gibohon an saiyang kabotan. Daing duwa-duwa na maoyon kamo ki apostol Juan, na nagsurat: “Ini iyo an boot sabihon kan pagkamoot sa Dios, na kuyogon niato an saiyang mga togon; pero an saiyang mga togon dai nakakapagabat.”​—1 Juan 5:3.

19. Taano ta dai kamo kaipuhan na matakot na magdusay sa Dios?

19 Dai nindo kaipuhan na magin sangkap tanganing magdusay sa Dios. Si Jehova nakakaaram kan saindong mga limitasyon asin dai noarin man naghahagad sa saindo na gumibo nin labi sa kaya nindong gibohon. (Salmo 103:14) Gusto nia kamong  mapakarhay asin susuportaran asin tatabangan nia kamo. (Isaias 41:10) Makakasierto kamo na kun magtitiwala kamo ki Jehova sa bilog nindong puso, ‘itatanos nia an saindong mga dana.’​—Talinhaga 3:5, 6.

PAGSIMBOLISAR KAN SAINDONG PAGDUSAY PAAGI SA PAGPABAUTISMO

20. Taano an pagdusay ki Jehova ta dai puedeng magdanay na pribadong bagay?

20 An pag-isip-isip manongod sa mga bagay na natokar pa sana niato tibaad makatabang sa saindo na personal na  magdusay ki Jehova sa pamibi. An gabos na talagang namomoot sa Dios dapat man na ‘magpahayag sa publiko para sa kaligtasan.’ (Roma 10:10) Paano nindo iyan gigibohon?

An bautismo nangangahulogan nin pagkagadan sa dati niatong pamumuhay asin pagkabuhay tanganing gibohon an kabotan nin Dios

21, 22. Paano kamo makakagibo nin ‘pagpahayag sa publiko’ kan saindong pagtubod?

21 Paaramon an parakoordinar kan grupo nin kamagurangan sa saindong kongregasyon na gusto nindong magpabautismo. Iaareglo nia na repasohon sa saindo nin nagkapirang magurang sa kongregasyon an dakol na hapot na nagtatratar kan pundamental na mga katokdoan kan Biblia. Kun mag-oyon an mga magurang na ini na kamo kualipikado, sasabihon ninda sa saindo na puede kamong mabautismohan sa masunod na oportunidad. * An sarong pahayag na rinerepaso an kahulogan nin bautismo sa parate itinatao sa siring na mga okasyon. Dangan iniimbitaran kan espiker an gabos na kandidato sa bautismo na simbagon an duwang simpleng hapot bilang sarong paagi na gibohon an berbal na ‘pagpahayag sa publiko’ kan saindang pagtubod.

22 An bautismo mismo an nagpapamidbid sa saindo sa publiko bilang sarong indibiduwal na nagdusay sa Dios asin na ngonyan saro na sa Mga Saksi ni Jehova. An mga kandidato sa bautismo biyong ilinulubog sa tubig tanganing ipaheling sa publiko na sinda nagdusay na ki Jehova.

AN KAHULOGAN KAN SAINDONG BAUTISMO

23. Ano an boot sabihon kan bautismohan “sa ngaran kan Ama asin kan Aki patin kan banal na espiritu”?

23 Sinabi ni Jesus na an saiyang mga disipulo babautismohan “sa ngaran kan Ama asin kan Aki patin kan banal na espiritu.” (Mateo 28:19) Ini nangangahulogan na minimidbid nin sarong kandidato sa bautismo an autoridad ni Jehova Dios asin ni Jesu-Cristo. (Salmo 83:18; Mateo 28:18) Minimidbid man nia an pagpunsionar asin paghiro kan banal na espiritu, o puersa aktiba, nin Dios.​—Galacia 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

24, 25. (a) Ano an isinisimbolo kan bautismo? (b) Anong hapot an kaipuhan na masimbag?

 24 Minsan siring, an bautismo bako sanang pagbuntog sa tubig. Iyan simbolo nin sarong bagay na mahalagang marhay. An pag-irarom sa tubig nagsisimbolisar na kamo nagadan na sa dati nindong pamumuhay. An paghawas sa tubig nagpaparisa na kamo buhay na ngonyan tanganing gibohon an kabotan nin Dios. Girumdomon man na kamo nagdusay ki Jehova Dios mismo, bakong sa sarong gibohon, causa, ibang mga tawo, o sa sarong organisasyon. An saindong pagdusay asin bautismo kapinonan nin sarong dayupot na marhay na pakikikatood sa Dios​—sarong haraning marhay na relasyon sa saiya.​—Salmo 25:14.

25 An bautismo dai naggagarantiya nin kaligtasan. Si apostol Pablo nagsurat: “Padagos kamong maghingoa na makamtan an saindong kaligtasan na may takot asin pagtakig.” (Filipos 2:12) An bautismo kapinonan sana. An hapot, Paano kamo makakapagdanay sa pagkamoot nin Dios? Itatao kan satong ultimong kapitulo an simbag.

^ par. 21 An mga pagbautismo regular na kabtang kan taonan na mga asamblea asin kombension na ginigibo kan Mga Saksi ni Jehova.