SA ORIHINAL na mga lenguahe kaiyan, ginagamit kan Biblia an termino sa Hebreo na sheʼohlʹ asin an katimbang kaiyan sa Griego na haiʹdes nin labing 70 beses. An duwang terminong iyan pareho konektado sa kagadanan. An nagkapirang traduksion kan Biblia tinatradusir iyan na “lolobngan,” “impierno,” o “kotkot.” Minsan siring, sa kadaklan na lenguahe mayo nin mga termino na nagpapahayag kan eksaktong kahulogan kan mga terminong ini sa Hebreo asin Griego. Kun siring, ginagamit kan New World Translation an mga terminong “Sheol” asin “Hades.” Ano man nanggad an kahulogan kan mga terminong ini? Mangnohon niato kun paano iyan ginamit sa laen-laen na teksto sa Biblia.

An Eclesiastes 9:10 nagsasabi: “Mayo nin gibohon ni pagplano ni kaaraman ni kadonongan sa Sheol, an lugar na saimong papadumanan.” Nangangahulogan daw ini na an Sheol nanonongod sa sarong espesipikong lolobngan na tibaad pinaglobngan niato kan satong namomotan? Dai. Kun an Biblia nagtataram manongod sa sarong espesipikong lolobngan, iyan naggagamit nin ibang mga termino sa Hebreo asin Griego, bakong sheʼohlʹ asin haiʹdes. (Genesis 23:7-9; Mateo 28:1) Siring man, an Biblia dai naggagamit kan terminong “Sheol” para sa lolobngan na duman iribang ilinolobong an nagkapirang tawo, siring baga sa lolobngan nin pamilya o panlagdoan na lolobngan.​—Genesis 49:30, 31.

Kun siring, sa anong klaseng lugar nanonongod an “Sheol”? Ipinaparisa kan Tataramon nin Dios na an “Sheol,” o “Hades,” nanonongod sa bagay na labi pa ngani kisa sarong dakulang panlagdoan na lolobngan. Halimbawa, sinasabi sa Isaias 5:14 na an Sheol ‘mahiwas asin biyong ibinuka an bunganga kaiyan na daing sagkodan.’ Minsan ngani an Sheol nakahamil na, sabi ngani, nin dai mabilang na mga tawong nagadan, iyan garo baga pirmeng gutom pa. (Talinhaga 30:15, 16) Bakong arog kan arin man na literal na lolobngan, na limitado sana an ikakalaog na mga gadan, ‘an Sheol dai naninigoan.’ (Talinhaga 27:20) An boot sabihon, an Sheol dai noarin man napapano. Mayo iyan nin limite. Sa siring, an Sheol, o Hades, bakong literal na lugar na may espesipikong namumugtakan. Imbes, iyan an pankagabsan na lolobngan nin katawohan, an piguratibong lugar na dian an kadaklan kan katawohan nagtotorog sa kagadanan.

 An katokdoan kan Biblia manongod sa pagkabuhay liwat nakakatabang sato na magkaigwa nin orog pang pakarorop sa kahulogan kan “Sheol” asin “Hades.” Ikinokonektar kan Tataramon nin Dios an Sheol asin Hades sa klase nin kagadanan na magkakaigwa nin pagkabuhay liwat. * (Job 14:13; Gibo 2:31; Kapahayagan 20:13) Ipinapaheling man kan Tataramon nin Dios na an mga yaon sa Sheol, o Hades, bako sanang an mga naglingkod ki Jehova kundi siring man an dakol na dai naglingkod sa saiya. (Genesis 37:35; Salmo 55:15) Kun siring, itinotokdo kan Biblia na magkakaigwa nin “pagkabuhay liwat an mga matanos sagkod an mga bakong matanos.”​—Gibo 24:15.

^ par. 1 Sa kabaliktaran, an mga gadan na dai ibabangon ilinadawan na yaon, bakong sa Sheol, o Hades, kundi sa “Gehenna.” (Mateo 5:30; 10:28; 23:33) Arog kan Sheol asin Hades, an Gehenna bakong literal na lugar.