Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAPITULO OTSO

Ano an Kahadean nin Dios?

Ano an Kahadean nin Dios?
  • Ano an sinasabi sa sato kan Biblia manongod sa Kahadean nin Dios?

  • Ano an gigibohon kan Kahadean nin Dios?

  • Noarin papangyayarihon kan Kahadean na an kabotan nin Dios gibohon sa daga?

1. Anong bantog na pamibi an sisiyasaton niato ngonyan?

MINILYON na tawo sa bilog na kinaban an pamilyar sa pamibi na inaapod kan dakol na Ama Niamo, o Pamibi kan Kagurangnan. An duwang fraseng iyan nanonongod sa sarong bantog na pamibi na itinao ni Jesu-Cristo mismo bilang modelo. Iyan sarong makahulogan na marhay na pamibi, asin an pag-estudyar sa enot na tolong kahagadan dian makakatabang sa saindo na orog pang manodan an manongod sa kun ano man nanggad an itinotokdo kan Biblia.

2. Ano an tolo sa mga bagay na itinokdo ni Jesus na ipamibi kan saiyang mga disipulo?

2 Sa kapinonan kan modelong pamibi na ini, tinokdoan ni Jesus an saiyang mga paradangog: “Kun siring mamibi kamo nin arog kaini: ‘Ama niamo na nasa langit, santipikaron logod an saimong ngaran. Dumatong logod an kahadean mo. Gibohon logod an kabotan mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.’” (Mateo 6:9-13) Ano an kahulogan kan tolong kahagadan na ini?

3. Ano an kaipuhan niatong maaraman manongod sa Kahadean nin Dios?

3 Dakol na kitang nanodan manongod sa ngaran nin Dios, an Jehova. Asin minsan paano natokar na niato an kabotan nin Dios​—kun ano na an nagibo nia asin gigibohon pa para sa katawohan. Pero, ano an pinapanongdan ni Jesus kan sinabihan nia kita na mamibi: “Dumatong logod an kahadean mo”? Ano an Kahadean nin Dios? Paanong an pagdatong kaiyan masantipikar  kan ngaran nin Dios, o mapabanal kaiyan? Asin paanong an pagdatong kan Kahadean konektado sa paggibo kan kabotan nin Dios?

KUN ANO AN KAHADEAN NIN DIOS

4. Ano an Kahadean nin Dios, asin siisay an Hade kaiyan?

4 An Kahadean nin Dios sarong gobyerno na inestablisar ni Jehova Dios na may sarong Hade na pinili nin Dios. Siisay an Hade sa Kahadean nin Dios? Si Jesu-Cristo. Si Jesus bilang Hade mas dakula kisa gabos na namamahalang tawo asin inaapod na “an Hade kan mga namamahala bilang mga hade asin Kagurangnan kan mga namamahala bilang mga kagurangnan.” (1 Timoteo 6:15) May kapangyarihan sia na gumibo nin mas dakol nanggad na karahayan kisa siisay man na namamahalang tawo, dawa an pinakamarahay sa sainda.

5. Gikan saen mamamahala an Kahadean nin Dios, asin sa ano iyan mamamahala?

5 Gikan saen mamamahala an Kahadean nin Dios? Bueno, haen si Jesus? Siertong nagigirumdoman nindo na nanodan nindo na sia ginadan sa hariging pasakitan, dangan sia binuhay liwat. Dai nahaloy pakatapos kaiyan, sia nagsakat sa langit. (Gibo 2:33) Huli kaini, yaon duman an Kahadean nin Dios​—sa langit. Iyan an dahelan na inaapod iyan kan Biblia na “langitnon na kahadean.” (2 Timoteo 4:18) Minsan ngani an Kahadean nin Dios nasa langit, iyan mamamahala sa daga.​—Kapahayagan 11:15.

6, 7. Ano an nagpapangyaring magin marahayon na Hade si Jesus?

6 Ano an nagpapangyari na magin marahayon na Hade si Jesus? An sarong dahelan, dai sia noarin man magagadan. Sa pagkomparar ki Jesus sa mga hadeng tawo, inaapod sia kan Biblia na “an saro na solamenteng daing kagadanan, na nag-eerok sa dai maranihan na liwanag.” (1 Timoteo 6:16) Nangangahulogan ini na an gabos na ginigibong marahay ni Jesus magdadanay. Asin talagang magibo sia nin darakula asin mararahay na bagay.

7 Estudyaran nindo an hulang ini sa Biblia manongod ki Jesus: “Sa saiya matogdon an espiritu ni Jehova, an espiritu nin  kadonongan asin nin pakasabot, an espiritu nin konseho asin nin pagkamakakamhan, an espiritu nin kaaraman asin nin takot ki Jehova; asin maoogma sia sa pagkatakot ki Jehova. Asin dai sia maghohokom oyon sa pakaheling sana kan saiyang mga mata, o magsasagwe oyon sana sa nadadangog kan saiyang mga talinga. Asin sa katanosan dapat niang hokoman an mga hamak, asin sa pagkatanos dapat siang magsagwe para sa mga mahoyo kan daga.” (Isaias 11:2-4) Ipinapaheling kan mga tataramon na iyan na si Jesus magigin matanos asin mapagmalasakit na Hade sa mga tawo sa daga. Gusto daw nindong magkaigwa nin siring kaiyan na namamahala?

8. Sairisay an mamamahala kaiba ni Jesus?

8 Uya an saro pang katotoohan manongod sa Kahadean nin Dios: si Jesus dai mamamahala nin solo. Magkakaigwa sia nin kaibang mga namamahala. Halimbawa, sinabihan ni apostol Pablo si Timoteo: “Kun padagos kitang magtagal, kita man iribang mamamahala bilang mga hade.” (2 Timoteo 2:12) Iyo, si Pablo, Timoteo, asin iba pang maimbod na pinili nin Dios mamamahalang kaiba ni Jesus sa langitnon na Kahadean. Pira an magkakaigwa kan siring na pribilehio?

9. Pira an mamamahala kaiba ni Jesus, asin kasuarin pinonan nin Dios na pilion sinda?

9 Siring kan sinabi sa Kapitulo 7 kan librong ini, si apostol Juan tinawan nin bisyon na dian naheling nia na “an Kordero [si Jesu-Cristo] nagtitindog sa Bukid nin Sion [an saiyang sa hadeng posisyon sa langit], asin sa kaibanan nia an sanggatos may apat na polo may apat na ribo na igwa kan saiyang ngaran asin kan ngaran kan saiyang Ama na nasusurat sa saindang angog.” Sairisay an 144,000 na idto? Si Juan mismo nagsasabi sato: “An mga ini iyo an padagos na nagsusunod sa Kordero minsan sia magsaen. An mga ini binakal hale sa katawohan bilang enot na mga bunga sa Dios asin sa Kordero.” (Kapahayagan 14:1, 4) Iyo, sinda maimbod na mga parasunod ni Jesu-Cristo na espesyalmenteng pinili na mamahala sa langit kaiba nia. Pakatapos na ibangon hale sa kagadanan pasiring sa langitnon na buhay, “sinda mamamahala bilang mga hade sa daga” kaiba ni Jesus. (Kapahayagan 5:10) Poon kan kaaldawan kan mga apostol,  nagpipili an Dios nin maimbod na mga Kristiano tanganing makompleto an kabilangan na 144,000.

10. Taano ta sarong mamomoton na areglo na si Jesus asin an 144,000 mamahala sa katawohan?

10 Mamomoton nanggad an ginibong areglo na si Jesus asin an 144,000 mamahala sa katawohan. Enot, aram ni Jesus kun paano an magin tawo asin magdusa. Sinabi ni Pablo na si Jesus “bakong saro na dai makakapakidamay sa satong mga kaluyahan, kundi saro na nabalo na sa gabos na bagay arog niato, alagad dai nin kasalan.” (Hebreo 4:15; 5:8) An saiyang kairibang namamahala nagdusa asin nagtagal man bilang mga tawo. Dugang pa, sinda nakipagtusayan sa pagkabakong sangkap asin nagtagal nin gabos na klase nin helang. Segurado nanggad, masasabotan ninda an mga problema na inaatubang nin mga tawo!

ANO AN GIGIBOHON KAN KAHADEAN NIN DIOS?

11. Taano ta sinabi ni Jesus na maninigong mamibi an saiyang mga disipulo na gibohon logod an kabotan nin Dios sa langit?

11 Kan sabihon ni Jesus na maninigong mamibi an saiyang mga disipulo na dumatong logod an Kahadean nin Dios, sinabi man nia na maninigo sindang mamibi na gibohon logod an kabotan nin Dios “kun paano sa langit, siring man sa daga.” An Dios nasa langit, asin an saiyang kabotan pirmeng ginigibo duman kan maimbod na mga anghel. Minsan siring, sa Kapitulo 3 kan librong ini, nanodan niato na sarong maraot na anghel an nagpondo sa paggibo kan kabotan nin Dios asin pinapagkasala si Adan asin Eva. Sa Kapitulo 10, orog pa niatong manonodan an manongod sa itinotokdo kan Biblia mapadapit sa maraot na anghel na iyan, na midbid niato bilang si Satanas na Diablo. Si Satanas asin an espiritung mga linalang na anghel na piniling sumunod sa saiya​—na inapod na mga demonyo—​tinogotan na magdanay sa langit nin dikit na panahon. Huli kaini, bakong gabos na nasa langit kaidto naggigibo kan kabotan nin Dios. Maliliwat iyan kun an Kahadean nin Dios magpoon nang mamahala. An bagong patukawon sa trono na Hade, si Jesu-Cristo, makikiguerra ki Satanas.​—Kapahayagan 12:7-9.

12. Anong duwang mahalagang pangyayari an ilinaladawan sa Kapahayagan 12:10?

 12 Ilinaladawan kan minasunod na makahulang mga tataramon kun ano an mangyayari: “Nadangog ko an makosog na tingog sa langit na nagsabi: ‘Nangyari na an kaligtasan asin an kapangyarihan patin an kahadean kan satong Dios asin an autoridad kan saiyang Cristo, huli ta ihinulog na an parasumbong sa satong mga tugang [si Satanas], na nagsusumbong sa sainda aldaw asin banggi sa atubangan kan satong Dios!’” (Kapahayagan 12:10) Narisa daw nindo an duwang mahalagang marhay na pangyayari na ilinadawan sa bersikulong iyan kan Biblia? Enot, an Kahadean nin Dios na pinapamahalaan ni Jesu-Cristo nagpopoon nang mamahala. Ikaduwa, si Satanas pinalayas sa langit asin ihinulog sa daga.

13. Ano an nagin resulta kan pagpalayas ki Satanas sa langit?

13 Ano an nagin mga resulta kan duwang pangyayaring idto? Mapadapit sa nangyari sa langit, mababasa niato: “Huli kaini mag-ogma, kamo kalangitan asin kamo na nag-eerok dian!” (Kapahayagan 12:12) Iyo, an maimbod na mga anghel sa langit naggagayagaya huli ta, mantang mayo na si Satanas asin an saiyang mga demonyo, an gabos na nasa langit maimbod na ki Jehova Dios. Igwa nin lubos, nagpapadagos na katoninongan asin armoniya duman. An kabotan nin Dios ginigibo sa langit.

An pagpalayas sa langit ki Satanas asin sa saiyang mga demonyo nagbunga nin grabeng sakit sa daga. An siring na mga problema matatapos sa dai na mahahaloy

14. Ano an nangyari huling si Satanas ihinulog na sa daga?

14 Pero kumusta man an daga? An Biblia nagsasabi: “Herak man kan daga asin kan dagat, huli ta huminilig na dian sa saindo an Diablo, na may dakulang kaanggotan, sa pakaaram na halipot na sana an saiyang panahon.” (Kapahayagan 12:12) Si Satanas anggot huli sa pagpalayas sa saiya sa langit asin sa natatadang halipot na sanang panahon nia. Huli sa saiyang kaanggotan nagtatao sia nin grabeng sakit sa daga. Manonodan niato nin orog pa an manongod sa grabeng sakit na iyan sa sunod na kapitulo. Alagad nasa isip iyan, puede niatong ihapot, Paano papangyayarihon kan Kahadean na an kabotan nin Dios gibohon sa daga?

15. Ano an kabotan nin Dios para sa daga?

15 Bueno, girumdomon kun ano an kabotan nin Dios para  sa daga. Nanodan nindo iyan sa Kapitulo 3. Sa Eden, ipinaheling nin Dios na kabotan nia na an daga na ini magin paraiso na pano nin dai nagagadan, matanos na rasa nin tawo. Pinapagkasala ni Satanas si Adan asin Eva, asin naapektaran kaiyan an kaotoban kan kabotan nin Dios para sa daga alagad dai iyan nabago kaiyan. Katuyohan pa man giraray ni Jehova na “an mga matanos mismo magmamana kan daga, asin sinda mag-eerok dian sagkod lamang.” (Salmo 37:29) Asin gigibohon iyan kan Kahadean nin Dios. Sa anong paagi?

16, 17. Ano an sinasabi sato kan Daniel 2:44 manongod sa Kahadean nin Dios?

16 Estudyaran nindo an hula na yaon sa Daniel 2:44. Mababasa niato dian: “Sa mga aldaw kan mga hadeng idto an Dios nin kalangitan mapatindog nin sarong kahadean na dai noarin man malalaglag. Asin an kahadean mismo dai itatao sa arin man na ibang banwaan. Iyan an maronot asin matapos kan gabos na ining kahadean, asin iyan mismo magdadanay sagkod sa mga panahon na daing talaan.” Ano an sinasabi kaini sato manongod sa Kahadean nin Dios?

17 Enot, sinasabi kaiyan sato na an Kahadean nin Dios eestablisaron “sa mga aldaw kan mga hadeng idto,” o mantang nag-eeksister pa an ibang mga kahadean. Ikaduwa, sinasabi kaiyan sato na an Kahadean magdadanay sagkod lamang. Iyan dai masasakop asin masasalidahan nin ibang gobyerno. Ikatolo, naheheling niato na maggeguerra an Kahadean nin Dios asin an mga kahadean kan kinaban na ini. An Kahadean nin Dios magigin mapanggana. Sa katapustapusi, iyan an magigin solamenteng gobyernong nakakasakop sa katawohan. Dangan makakamtan kan katawohan an pinakamarahay na pamamahala kasuarin pa man.

18. Ano an apod sa pangultimong guerra kan Kahadean nin Dios asin kan mga gobyerno kan kinaban na ini?

18 Dakol an sinasabi kan Biblia manongod sa pangultimong guerra na iyan kan Kahadean nin Dios asin kan mga gobyerno kan kinaban na ini. Halimbawa, itinotokdo kaiyan na mientras na padangadang an katapusan, an maraot na mga espiritu mapalakop nin mga kaputikan tanganing dayaon an “mga hade kan bilog na ineerokan na daga.” Sa anong katuyohan? “Tanganing  tiriponon sinda [an mga hade] sa guerra kan dakulang aldaw nin Dios na Makakamhan sa Gabos.” An mga hade kan daga titiriponon sa “lugar na sa Hebreo inaapod Har–Magedon.” (Kapahayagan 16:14, 16) Huli sa sinabi sa duwang bersikulong iyan, an pangultimong guerra kan mga gobyerno nin tawo asin kan Kahadean nin Dios inaapod na ralaban nin Har–Magedon, o Armagedon.

19, 20. Ano an nakakaolang na an kabotan nin Dios gibohon sa daga ngonyan mismo?

19 Ano an mahahaman kan Kahadean nin Dios paagi sa Armagedon? Isipon giraray nindo kun ano an kabotan nin Dios para sa daga. Katuyohan ni Jehova Dios na an daga mapano nin matanos, sangkap na rasa nin tawo na naglilingkod sa saiya sa Paraiso. Ano an nakakaolang na mangyari iyan ngonyan mismo? Enot, kita makasalan, asin kita nagkakahelang asin nagagadan. Minsan siring, nanodan niato sa Kapitulo 5 na si Jesus nagadan para sa satuya tanganing kita mabuhay sagkod lamang. Posibleng marhay na nagigirumdoman nindo an mga tataramon na nakasurat sa Ebanghelyo ni Juan: “An Dios namoot na gayo sa kinaban na itinao nia an saiyang Aking bugtong, tanganing an lambang nagtutubod sa saiya dai mapahamak kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan.”​—Juan 3:16.

20 An saro pang problema iyo na an dakol na tawo naggigibo nin maraot. Sinda nagpuputik, nandadaya, asin naggigibo nin inmoralidad. Habo nindang gibohon an kabotan nin Dios. An mga tawong naggigibo nin maraot lalaglagon sa guerra nin Dios sa Armagedon. (Salmo 37:10) An saro pang dahelan kun taano ta dai ginigibo an kabotan nin Dios sa daga iyo na dai ineenkaminar kan mga gobyerno an mga tawo na gibohon iyan. An dakol na gobyerno nagin maluya, maringis, o maraot. Prangkang sinasabi kan Biblia: “An tawo nagsakop sa tawo sa saiyang ikakaraot.”​—Eclesiastes 8:9.

21. Paano papangyayarihon kan Kahadean na an kabotan nin Dios gibohon sa daga?

21 Pakatapos kan Armagedon, an katawohan magigin sakop nin saro na sanang gobyerno, an Kahadean nin Dios. An Kahadean na iyan magibo kan kabotan nin Dios asin matao nin makangangalas na mga bendisyon. Halimbawa, hahaleon  kaiyan si Satanas asin an saiyang mga demonyo. (Kapahayagan 20:1-3) An puersa kan atang ni Jesus iaaplikar tanganing an maimbod na mga tawo dai na magkahelang asin magadan. Imbes kaiyan, sa irarom kan pamamahala kan Kahadean sinda mabubuhay sagkod lamang. (Kapahayagan 22:1-3) An daga gigibohon na paraiso. Sa siring papangyayarihon kan Kahadean na an kabotan nin Dios gibohon sa daga asin sasantipikaron kaiyan an ngaran nin Dios. Nangangahulogan ini nin ano? Iyan nangangahulogan na sa kahurihurihi sa irarom kan pamamahala kan Kahadean nin Dios an gabos na nabubuhay magtatao nin onra sa ngaran ni Jehova.

NOARIN MAHIRO AN KAHADEAN NIN DIOS?

22. Taano ta naaaraman niato na an Kahadean nin Dios dai nagdatong kan si Jesus uya pa digdi sa daga o ensegida pakatapos na buhayon sia liwat?

22 Kan sabihon ni Jesus sa saiyang mga parasunod na mamibi, “Dumatong logod an kahadean mo,” maliwanag na dai pa nagdatong an Kahadean kan panahon na idto. Nagdatong daw iyan kan si Jesus sumakat sa langit? Dai, huling si Pedro sagkod si Pablo nagsabi na pakatapos na buhayon liwat si Jesus, an hula sa Salmo 110:1 naotob sa saiya: “An sabi ni Jehova sa sakong Kagurangnan: ‘Tumukaw ka sa sakong too sagkod na ibugtak ko an saimong mga kaiwal na tungtongan kan saimong mga bitis.’” (Gibo 2:32-35; Hebreo 10:​12, 13) May peryodo nin paghalat.

Sa irarom kan pamamahala kan Kahadean, an kabotan nin Dios gigibohon sa daga nin siring sa langit

23. (a) Kasuarin nagpoon na mamahala an Kahadean nin Dios? (b) Ano an totokaron sa sunod na kapitulo?

23 Gurano kahaloy? Durante kan ika-19 asin ika-20 siglo, luway-luway na nasabotan kan sinserong mga estudyante sa Biblia na matatapos an peryodo nin paghalat kan 1914. (Mapadapit sa  petsang ini, helingon an Apendise na “1914​—Sarong Makahulogan na Taon sa Hula kan Biblia.”) Pinapatunayan kan mga pangyayari sa kinaban na nagpoon kan 1914 na tama an pakasabot kan sinserong mga estudyanteng ini sa Biblia. An kaotoban kan hula sa Biblia nagpapaheling na kan 1914, si Cristo nagin Hade asin nagpoon na mamahala an langitnon na Kahadean nin Dios. Huli kaini, kita nabubuhay na sa ‘halipot na panahon’ na natatada ki Satanas. (Kapahayagan 12:12; Salmo 110:2) Masasabi man niato na may kasiertohan na sa dai na mahahaloy mahiro an Kahadean nin Dios tanganing an kabotan nin Dios gibohon sa daga. Makangangalas daw na bareta ini para sa saindo? Nagtutubod daw kamo na totoo ini? An sunod na kapitulo matabang saindo na maheling na itinotokdo talaga ini kan Biblia.