TAANO TA MAHALAGA INI?

An magigin desisyon mo manungod sa sex, o pagdudurog, may dakulaon na epekto sa magigin buhay mo sa maabot na panahon.

ANO AN GIGIBUHON MO?

Imahinara an eksenang ini: Duwang bulan pa sanang nagdi-date si Heather saka si Mike, pero para ki Heather garo baga haluyon na niyang midbid ini. Pirmi nindang pigti-text an kada saro, haluyon sinda kun mag-ulay sa cellphone, kaya kabisado na ninda an linyang sasabihon kan kada saro! Pero ngunyan, bako lang basta pag-uulay sana an gusto ni Mike.

Sa nakaaging duwang bulan, nagkakaputan sana si Mike asin Heather nin kamot saka nagki-kiss sana nin madali. Tama na iyan para ki Heather. Pero habo niyang mawara saiya si Mike. Dahil kaya ki Mike namamatian niya na magayunon siya, asin na ibang-iba siya sa ibang mga babayi. ‘Saro pa,’ an sabi niya sa sadiri, ‘nagkakaminuutan kami ni Mike . . .’

Kun ika si Heather asin nasa edad ka na man para makipag-date, ano an sunod mong gigibuhon?

MAG-ISIP KA NGUNA!

An pakikidurog regalo nin Diyos para sana sa mga mag-agom. An pakikidurog bago an kasal sala nanggad na paggamit sa regalong iyan. Garo mo man sana ginibong trapo an magayunon na bado na irinegalo saimo

Kun kokontrahon mo an ley nin naturalesa, halimbawa, naglukso ka hali sa puon nin kahoy para magpurbar na lumayog arog nin gamgam, maski dai man puwede, siguradong madidisgrasya ka. Siring man kaiyan an mangyayari pag sinuway mo an ley sa moral na nagsasabi: “Maglikay sa seksuwal na imoralidad.”—1 Tesalonica 4:3.

Ano an magigin resulta pag sinuway nin saro an pagbuot na iyan? An Bibliya nagsasabi: “An siisay man na nagsasagibo nin seksuwal na imoralidad nagkakasala sa sadiri niyang hawak.” (1 Corinto 6:18) Taano man?

 Nadiskubre kan mga researcher na an dakul na hoben na nakagibo kaiyan nag-aagi nin saro o labi pa sa minasunod na mga epekto:

  • KAPURISAWAN. An kadaklan sa mga hoben na nakidurog bago an kasal nagsasabi na nagbasol sinda pagkatapos kaiyan.

  • PAGKAWARA NIN TIWALA. Pagkatapos na makidurog, minapuon nang magduda an kada saro sa sainda, ‘Siisay pa daw an naka-sex niya?’

  • PAGKADISGANAR. Sa totoo lang, an mas gusto nin dakul na babayi sa lalaki iyo idtong poprotektaran sinda, bako idtong gagamiton lang sinda. Saka para sa dakul na lalaki, dai na sinda gayong naaakit sa sarong babayi na buminigay tulos sa gusto nindang mangyari.

  • Tandaan: Kun makikidurog ka bago an kasal, hinahalian mo nin onra an saimong sadiri dahil isinuko mo na an sarong bagay na mahalagang marhay. (Roma 1:24) Mahalagang marhay an saimong hawak para ipanao mo sana nin basta-basta!

Ipahiling mo na determinado kang “maglikay sa seksuwal na imoralidad.” (1 Tesalonica 4:3) Dangan, pag-abot nin panahon kun mag-agom ka na, puwede ka nang makidurog. Saka lubos mong ikakaugma iyan dahil dai ka maghahadit, dai ka magbabasol, asin dai ka mawawaran nin tiwala sa kapartner mo, na sa kadaklan namamatian kan mga nakikidurog bago an kasal.—Talinhaga 7:22, 23; 1 Corinto 7:3.

 ANO AN MASASABI MO?

  • Kun talagang namumutan ka nin saro, magibo daw siya nin sarong bagay na makakaraot sa saimong hawak saka makakakulog sa saimong buot?

  • Kun talagang nagmamalasakit sa saimo an saro, tetentaran ka daw niya para maraot an relasyon mo sa Diyos?—Hebreo 13:4.