“Sinalaan ako nin sarong sister sa kongregasyon mi na hinabon ko daa su kuwarta niya. Naaraman iyan kan iba sa kongregasyon tapos may kanya-kanya na sindang kinampihan. Kan huri, sinabi sako kan sister na napatunayan niyang dai akong sala. Naghagad man siya nin dispensa, pero sa buot-buot ko dai ko talaga siya mapapatawad huli sa gabos na inagihan ko.”—Linda.

NAMATIAN mo na daw an namatian ni Linda—an grabeng kulog nin buot dahil sa ginibo nin sarong tugang? Makamumundo ta naapektaran na marhay kaiyan an iba kaya apektado pati an saindang espirituwal na rutina. Nangyari na man daw iyan sa saimo?

Igwa Daw nin ‘Makakapasuway sa Sato sa Pagkamuot nin Diyos’?

Totoo, tibaad masakitan kitang marhay na patawadon an sarong kapagtubod na nakakulog sa sato. Pero aram ta na dapat nagkakaminuruot-muutan an mga Kristiyano. (Juan 13:34, 35) Kun may nagibong sala sa sato an satong kapagtubod, puwedeng pangluyahan kita nin biyo huli sa pagkadisganar asin kulog nin buot.—Salmo 55:12.

Aram ta an sinasabi kan Bibliya na kun beses an mga Kristiyano ‘may dahilan na magreklamo’ tumang sa iba. (Colosas 3:13NW) Pero pag sa sato na mismo nangyari, tibaad madipisilan kitang atubangon iyan. May makakatabang daw sa sato? Pag-ulayan ta an tulong prinsipyo sa Kasuratan:

Aram kan satong Ama sa langit an gabos. Nahihiling ni Jehova an gabos na nangyayari, kaiba na an ano man na inhustisya asin an kasakitan na resulta kaiyan. (Hebreo 4:13) Nakikisimpatiya man siya sa sato kun nagsasakit kita. (Isaias 63:9) Nungka niyang tutugutan ‘an kahurasaan o an kasakitan’ o ano pa man—dawa pa an ibang lingkod niya—na ‘isuway kita sa pagkamuot nin Diyos.’ (Roma 8:35, 38, 39) Bako daw na napapahiro kitang arog man kaiyan an gibuhon, na dai tinutugutan an ano man o an siisay man na makapasuway sa sato ki Jehova?

An pagpatawad bakong pagkonsinte. Kun pinapatawad ta an mga nagkakasala sa sato, dai ta pinapagian, ipinapangatanusan, pinapalibre, o kinokonsinte an ginibo ninda. Tandaan na nungkang inuuyunan ni Jehova an kasalan, pero nagpapatawad siya kun igwang basehan. (Salmo 103:12, 13; Habacuc 1:13) Pag ineenkaminar niya kitang patawadon an iba, hinahagad niya sa sato na arugon siya. Dai siya “naghihinanakit sagkod lamang.”—Salmo 103:9NW; Mateo 6:14.

Nakikinabang kita kun hinahali ta an hinanakit. Sa anong paagi? Imahinaron ini: Nagpurot ka nin gapo na mga sarong kilo sana an gabat, asin kinaputan mo iyan mantang nakaunat an takyag mo. Tibaad dai ka magabatan kun madali mo sanang kakaputan iyan. Pero paano kun papahaluyon mo? Gurano mo kahaloy na magigibo iyan—mga pirang minuto? sarong oras? o labi pa? Siguradong tatanglayon an takyag mo! Dai man nagbabago an gabat kan gapo. Pero kun mas haloy mong kakaputan iyan, lalong minagabat iyan. Arog man kaiyan kun kita naghihinanakit. Kun mas haloy kitang nagtatanom nin kulog nin buot—dawa saradit na bagay sana an dahilan—mas lalo tang kinukulgan  an sadiri ta. Kaya bakong makangangalas na ineenkaminar kita ni Jehova na dai maghinanakit. Talagang para iyan sa ikakarahay ta.—Talinhaga 11:17.

Nakikinabang kita kun hinahali ta an hinanakit

“Garo Man Sana si Jehova Mismo an Nakikipag-ulay Sako”

Ano an nakatabang ki Linda na dai magtanom nin kulog nin buot sa ibong kan ginibo sa saiya kan saiyang kapagtubod? Hinurop-hurop niya an mga dahilan sa Kasuratan kun taano ta dapat magpatawad. (Salmo 130:3, 4) Lalo nang napahiro si Linda sa pakaaram na kun nagpapatawad kita, papatawadon man kita ni Jehova. (Efeso 4:32–5:2) Kaya nasabi niya: “Garo man sana si Jehova mismo an nakikipag-ulay sako.”

Kan huri, nanudan ni Linda na halion an hinanakit. Lubos niyang pinatawad an sister, asin ngunyan mag-amiga na sinda. Si Linda padagos nang naglilingkod ki Jehova. Kaya, makakasiguro ka na tatabangan ka ni Jehova na magibo man iyan.