Nagigirumduman mo daw an maugmang mga eksperyensiya kaiba kan mga lingkod ni Jehova—an nakakapakusog na pagtiripon kan kongregasyon, an nakakapahirong marhay sa puso na kumbensiyon, an nakakaugmang eksperyensiya sa ministeryo, o an maugmang pag-uulay nindo kan sarong kapagtubod? Dai mo nalilingawan si Jehova; ni nalilingawan ka man niya. Nagigirumduman niya an maimbod mong paglilingkod. Gustong-gusto niyang tabangan ka na bumalik sa saiya.

“Hahanapon ko mismo an sakong mga karnero,” an sabi ni Jehova, “asin aatamanon ko sinda. Aatamanon ko an sakuyang mga karnero na arog kan pastor na nahanap an nagkawararak niyang mga karnero asin pinapasabsab sinda. Ililigtas ko sinda hali sa gabos na lugar na saindang nagkawararakan.”—Ezekiel 34:11, 12, NW.