1 SARONG TUNAY NA GOBYERNO AN KAHADIAN NIN DIYOS

“Dumatong lugod an Kahadian mo. Mangyari lugod an buot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.”—Mateo 6:9-13, NW

Ano an Kahadian nin Diyos?

2 SI JESUS AN MAGIGIN PINAKAMARAHAY NA TAGAPAMAHALA

‘Maghahatol siyang may katanusan sa mga dukha.’—Isaias 11:4

Taano ta si Jesus an pinakamarahay na magin Hadi sa Kahadian?

 • 1 Timoteo 6:16

  An gabos na tagapamahalang tawo nagagadan, pero si Jesus dai nuarin man magagadan. An gabos na marahay na gigibuhon ni Jesus para sa sato magdadanay sagkod lamang.

 • Isaias 11:2-4

  An karahayan na maitatao ni Jesus mas dakul nanggad kisa sa maitatao kan siisay man na tagapamahalang tawo. Mas makapangyarihan si Jesus kisa sa gabos na tagapamahalang tawo dawa pag-iribanon pa sinda. Patas siya asin mapagmalasakit.

3 SISIGURADUHON KAN KAHADIAN NIN DIYOS NA MANGYAYARI AN KABUTAN NIN DIYOS

‘Mapatindog an Diyos sa langit nin sarong Kahadian na dai [nuarin man] malalaglag.’—Daniel 2:44

Ano an nagibo na kan Kahadian? Ano an gigibuhon pa kaiyan sa maabot na panahon?

 • Kapahayagan 12:7-12

  Kan si Jesus magin Hadi kan 1914, ihinulog niya si Satanas sa daga hali sa langit. Iyan an dahilan kaya nagkaigwa nin grabeng kariribukan, kulog, asin pagsakit sa bilog na daga.

 • Parahulit 8:9; Kapahayagan 16:16

  Sa Armagedon, lalaglagon kan Kahadian nin Diyos an gabos na maringis asin koraptong mga gobyerno nin tawo.

 • Salmo 37:10

  Lalaglagon an mga tawong nagpaparagibo nin maraot.

 • Kapahayagan 22:1-3

  Pag namahala na an Kahadian nin Diyos sa daga, mayo na nin magkakahilang o magagadan asin an gabos na tawo magtatao nin onra sa pangaran nin Diyos.