Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

5. The Ransom—God’s Greatest Gift

5. The Ransom—God’s Greatest Gift

1 KAIPUHAN TA GABOS AN PANTUBOS

“An Aki nin tawo nag-abot [tanganing] itao an saiyang buhay bilang pantubos na karibay nin dakul.”—Mateo 20:28, NW

Taano ta kaipuhan niyato an pantubos?

 • Genesis 3:17-19

  Kan suwayon ni Adan an Diyos, naiwara niya an saiyang espesyal na relasyon ki Jehova, perpektong buhay, asin Paraisong istaran.

 • Roma 5:12

  Huli sa ginibo ni Adan, nagmana kita nin kasalan asin kagadanan.

 • Efeso 1:7

  An pantubos iyo an paagi ni Jehova para mapatalingkas an tawo sa kasalan asin kagadanan.

2 ITINAO NI JEHOVA AN PANTUBOS

“Isinugo nin Diyos sa kinaban an Saiyang bugtong na Aki tanganing magkamit kita nin buhay paagi sa saiya.”—1 Juan 4:9, NW

Paano itinao ni Jehova an pantubos?

 • Salmo 49:7, 8

  Mayo lamang sa sato an makakabayad kan pantubos para sa perpektong buhay na naiwara ni Adan.

 • Lucas 1:35

  Isinugo ni Jehova sa daga an saiyang namumutan na Aki tanganing mamundag bilang sarong perpektong tawo.

 • Roma 3:23, 24; Hebreo 9:24

  Pagkatapos na buhayon liwat si Jesus, nagbalik siya sa langit, kun sain itinao niya ki Jehova an halaga kan saiyang perpektong buhay bilang tawo para magin pantubos.

3 AN PANTUBOS NAGTATAO SA SATO NIN TUNAY NA PAGLAOM

“Papahidon niya an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na.”—Kapahayagan 21:4, NW

Anong mga pakinabang an puwede tang makamtan huli sa pantubos?

 • 1 Juan 1:8, 9

  Puwede kitang mapatawad sa satong mga kasalan.

 • Hebreo 9:13, 14

  Puwede kitang magkaigwa nin malinig na konsiyensiya sa atubangan nin Diyos.

 • Roma 6:23

  May paglaom kitang magkamit nin buhay na daing katapusan.

 • Galacia 2:20

  An regalo na pantubos nagpapatunay na talagang namumutan kita ni Jehova asin ni Jesus.

4 KAIPUHAN TANG AKUON AN PANTUBOS

“Itinao [nin Diyos] an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na nagtutubod sa saiya . . . magkaigwa nin buhay na daing katapusan.”—Juan 3:16, NW

Paano ta maipapahiling na pinapahalagahan ta an regalo nin Diyos na pantubos?

 • Juan 17:3

  Midbidon si Jehova asin si Jesus, saka arugon sinda.

 • Lucas 22:19

  Mag-atender sa Memoryal kan kagadanan ni Cristo kada taon.

 • Juan 3:36; Santiago 2:26

  Dai ta sana basta sabihon na naniniwala kita ki Jesus. Gibuhon ta an sinabi ni Jesus na dapat tang gibuhon.