1 SI JESUS AN MESIYAS

“Ika an Cristo.”—Mateo 16:16, NW

Taano ta sigurado kita na si Jesus an Mesiyas?

2 SI JESUS SARONG ANGHEL BAGO SIYA NAGDIGDI SA DAGA

“Nagbaba ako hali sa langit.”—Juan 6:38, NW

Ano an ginibo ni Jesus sa langit?

 • Colosas 1:15, 16

  Si Jesus an inot na linalang ni Jehova, pagkatapos nagin katabang ni Jehova si Jesus sa paggibo kan gabos na iba pang bagay. Sa laog nin binilyon na taon, dakul siyang nanudan sa saiyang Ama.

 • Lucas 1:30-35

  Isinugo ni Jehova si Jesus sa daga.

3 NAMUMUTAN NI JESUS AN MGA TAWO

“Pabayai nindong magdulok sa sako an mga aki.”—Marcos 10:14, NW

Anong mga kuwalidad ni Jesus an gusto mo?

4 PIRMING GINIGIBO NI JESUS AN KABUTAN NIN DIYOS

“Tinapos ko an gibuhon na itinao mo sa sako.”—Juan 17:4, NW

Paano an halimbawa ni Jesus makakatabang sa sato na magin maimbod?

 • Mateo 4:1-11

  Nagin maimbod si Jesus kan tinentaran siya kan Diyablo.

 • Marcos 3:21

  Ginibo ni Jesus an kabutan nin Diyos dawa tinuya-tuya siya kan saiyang mga paryente.

 • 1 Pedro 2:21-23

  Dai nuarin man si Jesus naggibo nin maraot sa saiyang mga kaiwal.

 • Filipos 2:8

  Si Jesus nagdanay na maimbod sa Diyos sagkod sa kagadanan.

 • Hebreo 10:12, 13; 1 Pedro 3:18

  Binuhay liwat ni Jehova si Jesus pasiring langit.