1 LINALANG KITA NIN DIYOS NA MAY KATUYUHAN

“Magigin sadiri kan mga matanos an daga, asin maistar sinda diyan sagkod lamang.”—Salmo 37:29, NW

Ano an katuyuhan nin Diyos para sa mga tawo?

 • Genesis 1:28

  Gusto nin Diyos na gibuhon kan mga tawo na paraiso an daga asin atamanon an mga hayop.

 • Isaias 46:9-11; 55:11

  Uutubon nin Diyos an saiyang katuyuhan, asin mayong makakapugol sa saiya.

2 KUN TAANO TA MASAKITON AN BUHAY

“An bilog na kinaban nasa kapangyarihan kan saro na maraot.”—1 Juan 5:19, NW

Siisay an namamahala sa kinaban?

 • Juan 12:31

  Inapod ni Jesus si Satanas na tagapamahala kan kinaban.

 • Santiago 1:13-15

  Minawot ni Satanas an sarong bagay na bako man saiya.

 • Genesis 2:17; 3:1-6

  Dinaya ni Satanas si Eva, nagsuway sa Diyos si Adan asin Eva, asin nag-abot an panahon nagadan si Adan asin Eva.

 • Roma 3:23; 5:12

  Nagagadan kita huling nagmana kita nin kasalan ki Adan.

 • 2 Corinto 4:3, 4

  Dinadaya ni Satanas an mga tawo.

3 AN KAHADIAN NIN DIYOS AN SOLUSYON SA PROBLEMA

“Dumatong lugod an Kahadian mo. Mangyari lugod an buot mo . . . sa daga.”—Mateo 6:10, NW

Ano an gigibuhon ni Jehova?

 • Daniel 2:44

  An gobyerno nin Diyos an maribay sa gabos na gobyerno sa kinaban.

 • Kapahayagan 16:14-16

  Lalaglagon nin Diyos sa Armagedon an maraot na kinaban na ini.

 • Isaias 9:6, 7

  Pinili ni Jehova si Jesus na magin Hadi kan langitnon na gobyerno Niya. Pamamahalaan ni Jesus an daga.

4 GIGIBUHON KAN KAHADIAN NIN DIYOS NA PARAISO AN DAGA

‘Binibiklad mo an saimong kamot asin pinapano mo nin karahayan an gabos na nabubuhay.’—Salmo 145:16

Ano an gigibuhon kan Kahadian nin Diyos para sa sato?

 • Salmo 46:9

  Mawawara na an giyera, krimen, asin kadahasan.

 • Isaias 32:18; 65:21-24

  Sa bagong kinaban, an gabos magkakaigwa nin magayon na harong asin hardin saka mamumuhay nin matuninong.

 • Salmo 72:16

  Magkakaigwa nin abundang pagkakan.

 • Isaias 11:6-9

  Magkakaigwa nin matuninong na relasyon an mga tawo asin mga hayop.

 • Isaias 33:24; Gibo 24:15, NW

  Mayo nang may hilang, asin an mga gadan mabubuhay giraray.