1 RAYUAN AN PALSONG PAGSAMBA

“Magruluwas kamo sa tahaw ninda, asin isuway nindo an saindong sadiri, . . . asin ipundo nindo an pagdutdot kan maating bagay.”—2 Corinto 6:17, NW

Ano ta sala an pagsamba sa mga imahen asin sa mga apuon?

 • Exodo 20:4, 5; 1 Juan 5:21

  Habo ni Jehova na maggamit kita nin mga imahen pag nagsasamba kita.

 • Deuteronomio 18:10-12

  An mga tawong nakikipag-ulay sa mga gadan sa mga demonyo talaga nakikipag-ulay.

2 BAKONG GABOS NA SELEBRASYON INAAKO NIN DIYOS

“Padagos nindong siguraduhon kun ano an akseptable sa Kagurangnan.”—Efeso 5:10, NW

Ano an mga makakatabang sa pagdesisyon mo kun baga makikiayon ka sa sarong selebrasyon o dai?

 • Ezequiel 44:23; 2 Corinto 6:14, 15

  Aramon kun hali iyan sa mga pagano.

 • Exodo 32:2-10

  Dawa marahay man an intensiyon kan mga nag-organisar nin sarong selebrasyon, posibleng dai iyan inuuyunan nin Diyos.

 • Daniel 3:1-27

  Likayan an mga selebrasyon na nagtatao nin sobrang pag-umaw sa mga tawo, organisasyon nin mga tawo, o sa mga simbolo nin nasyon.

 • 1 Timoteo 1:18, 19

  Gamiton an saimong kakayahan na mag-isip, pero siguraduhon na igwa ka nin malinig na konsiyensiya sa paghiling ni Jehova.

3 MAGIN MABUOT KUN IPINAPALIWANAG AN SAIMONG MGA TINUTUBOD SA IBA

“Pirmi lugod na magin mabuot an saindong pagtaram, na tinimplahan nin asin. Paagi kaiyan maaaraman nindo kun paano sisimbagon an lambang tawo.”—Colosas 4:6, NW

Paano mo dapat ipaliwanag sa iba an mga tinutubod mo?

 • Mateo 7:12

  Igalang an paniniwala kan iba kun paanong gusto mo man na igalang ninda an paniniwala mo.

 • 2 Timoteo 2:24

  Magin mabuot pirmi, asin dai makipag-iwal sa iba huli sa mga tinutubod mo.

 • 1 Pedro 3:15

  May kababaan nin buot asin paggalang na mangatanusan para sa mga tinutubod mo.

 • Hebreo 10:24, 25

  Sa Kristiyanong mga pagtiripon, mapapakusog asin matatabangan ka kan iba na maaraman kun ano an puwede mong sabihon pag may naghapot dapit sa tinutubod mo.