1 KUN PAANO MAHAHANAP AN TUNAY NA PAGSAMBA

“Hayakpit an trangkahan asin piot an dalan pasiring sa buhay, asin dikit an nakakakua kaiyan.”—Mateo 7:14, NW

Taano ta masasabi niyato na bakong gabos na klase nin pagsamba inaako nin Diyos?

 • Mateo 7:21-23

  Bakong gabos na relihiyon inaako nin Diyos, asin bakong gabos na relihiyon naggigibo kan kabutan nin Diyos.

 • Mateo 7:13, 14

  An tunay na pagsamba minagiya pasiring sa buhay na daing sagkod. An palsong relihiyon minagiya pasiring sa pagkalaglag.

 • Mateo 7:16, 17

  Maaaraman mo kun arin an tunay na pagsamba paagi sa mga gibo kaiyan. Dai mo kaipuhan na pag-adalan an gabos na relihiyon; pag-adalan mo sana an sinasabi kan Bibliya.

2 AN TAMANG PAAGI NIN PAGSAMBA SA DIYOS

3 KAIPUHAN MONG HUMIRO BASE SA TINUTUBOD MO

Ano an dapat mong gibuhon para akuon nin Diyos an pagsamba mo?

 • Santiago 2:19

  Kulang an basta sana maniwala sa Diyos. Kaipuhan mong gibuhon an sinasabi niya sa Bibliya.

 • Isaias 52:11; Kapahayagan 17:5, NW

  An palsong relihiyon, o “Dakulang Babilonya,” nagtutukdo sa mga tawo na sambahon an Diyos sa paagi na bakong akseptable sa saiya. Kaiba sa mga katukduan kan mga palsong relihiyon iyo an Trinidad, imortalidad kan kalag, asin nagkakalayong impiyerno.

 • Kapahayagan 18:4, 8

  Dai na mahahaloy, lalaglagon ni Jehova an gabos na palsong relihiyon. Kaipuhan mong isikwal an ano man na may koneksiyon sa palsong pagsamba.

 • Marcos 10:28-30

  Puwedeng may magkontra saimo, pero dai ka nuarin man papabayaan ni Jehova.