1 SI JEHOVA AN NAGPUNDAR KAN PAMILYA

“Huli kaini ilinuluhod ko an sakuyang mga tuhod sa Ama, na sa saiya utang kan gabos na pamilya sa langit asin sa daga an saindang ngaran.”—Efeso 3:14, 15, NW

Paano magigin maugma an pamilya nindo?

 • Genesis 1:26-28

  Si Jehova an nagpundar kan inot na pamilya.

 • Efeso 5:1, 2

  Para magin maugma an pamilya, mahalagang marhay na arugon si Jehova asin si Jesus.

2 KUN PAANO MAGIGIN MARAHAY NA AGOM NA LALAKI O AGOM NA BABAYI

“An lambang saro sa saindo dapat na mamuot sa saiyang agom na babayi . . . An agom na babayi dapat na magkaigwa nin hararom na paggalang sa saiyang agom.”—Efeso 5:33, NW

Ano an dapat na magin pagtrato nin mag-agom sa kada saro?

 • Efeso 5:22-29

  Responsabilidad kan agom na lalaki an pamilya niya. Dapat niyang padangaton an saiyang agom, asin dapat na sinusuportaran man kan agom na babayi an mga desisyon kan saiyang agom.

 • Colosas 3:19; 1 Pedro 3:4

  Dapat sindang magin mabuot asin makonsiderasyon sa kada saro.

 • 1 Pedro 3:1, 2, 7

  An mag-agom dapat na magtao nin onra asin magpahiling nin paggalang sa lambang saro.

 • 1 Timoteo 5:8; Tito 2:4, 5

  Dapat na itao kan agom na lalaki an mga pangangaipo kan pamilya. Dapat na asikasuhon kan agom na babayi an saiyang pamilya.

3 KUN PAANO MAGIGIN MARAHAY NA MAGURANG

“Dai nindo pagpaangguton an saindong mga aki, kundi padagos sindang padakulaon sa disiplina asin sadol ni Jehova.”—Efeso 6:4, NW

Ano an paninimbagan kan mga magurang?

 • Deuteronomio 6:4-9; Talinhaga 22:6

  Dapat kamong magtao nin panahon para itukdo sa saindong mga aki an dapit ki Jehova. Dawa akion pa sinda, mapasensiyang tabangan na an kada saro sa sainda na magin amigo ni Jehova.

 • 1 Pedro 5:8

  Tukduan an saindong mga aki kun paano sinda makakaiwas sa seksuwal na pang-aabuso asin iba pang mga peligro.

 • Jeremias 30:11; Hebreo 12:9-11

  Dapat nindong disiplinahon an saindong mga aki pero bako sa paagi na anggot o maringis.

4 KUN ANO AN INAASAHAN NI JEHOVA NA GIGIBUHON KAN MGA AKI

“Mga aki, magin masinunod kamo sa saindong mga magurang.”—Efeso 6:1, NW

Mga aki, taano ta dapat kamong magin masinunod sa saindong mga magurang?

 • Talinhaga 23:22-25; Colosas 3:20

  Kun nagigin masinunod kamo, napapaugma nindo si Jehova asin an saindong mga magurang.

 • 1 Corinto 15:33

  Mga namumuot ki Jehova an pilion nindong mga amigo. Makakatabang iyan para magin mas madali sa saindo na gibuhon an tama.