1 AN MGA ANGHEL PARTE KAN PAMILYA NIN DIYOS

‘Pag-umawa si Jehova, kamo na saiyang mga anghel, mga mapangyari sa kasarigan.’—Salmo 103:20

Ano an aram ta dapit sa mga anghel?

 • Job 38:4-7

  Nainot na linalang ni Jehova an mga anghel bago an daga.

 • Kapahayagan 5:11

  Minilyon an mga anghel.

 • 1 Pedro 1:11, 12

  Kaidto pa, interesado na an mga anghel manungod sa katuyuhan ni Jehova para sa daga.

 • Lucas 15:10

  An mga anghel may pagmalasakit sa mga naglilingkod sa Diyos.

  [Ritrato sa pahina 10]

2 TINATABANGAN KAN MGA ANGHEL AN MGA LINGKOD NIN DIYOS

‘An anghel ni Jehova nagbabantay sa palibot kan mga natatakot sa saiya asin minasurog sa sainda.’—Salmo 34:7

Paano ta naaraman na kaya kan mga anghel na tabangan an mga tawo?

 • Genesis 19:15, 16; Daniel 6:22; Lucas 22:43; Gibo 12:6-11, NW

  Tinabangan kan mga anghel si Lot, Daniel, Jesus, asin Pedro.

 • Hebreo 1:7, 14

  Ginagamit ni Jehova an saiyang mga anghel tanganing tabangan asin protektaran an saiyang mga lingkod ngunyan.

3 GUSTO KAN MARAOT NA MGA ANGHEL NA GIBUHAN KITA NIN MARAOT

“Dai kita [masasaruan] ni Satanas, huli ta bako man kita ignorante sa saiyang mga pakana.”—2 Corinto 2:11, NW

Siisay an mga demonyo, asin taano ta peligroso sinda?

 • Kapahayagan 12:9

  Sarong anghel an nagrebelde ki Jehova. Inapod siyang Satanas.

 • Genesis 6:2

  Kan panahon ni Noe, may mga anghel na nagrebelde asin nagdigdi sa daga.

 • Mateo 9:34

  An mga anghel na idto uminiba ki Satanas sa pagrebelde asin nagin mga demonyo.

 • Deuteronomio 18:10, 11

  Ginigibo kan mga demonyo an gabos na paagi para dayaon an mga tawo asin gibuhan sinda nin maraot.

4 KAYA MONG LABANAN SI SATANAS ASIN AN MGA DEMONYO

“Labanan nindo an Diyablo, asin madulag siya sa saindo.”—Santiago 4:7, NW

Ano an dapat mong gibuhon para tabangan ka ni Jehova sa paglaban mo ki Satanas asin sa mga demonyo?

 • Gibo 19:19, NW

  Halion an ano man na bagay na may koneksiyon sa demonismo na pinapaluwas na garo baga dai man nakakaraot kundi nakakaugma pa ngani an mahika, mga demonyo, o mga kakaibang linalang.

 • Efeso 6:16, 18

  Pakusugon an pagtubod mo paagi sa pag-adal nin Bibliya, asin mamibi para sa proteksiyon nin Diyos.

 • Talinhaga 18:10

  Gamiton an pangaran ni Jehova.