Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mga Sumaryo Hali sa What Can the Bible Teach Us?

Lista nin mga teksto sa Bibliya na nagsisimbag sa pundamental na mga hapot.

1. Siisay an Diyos?

Ihinahayag kan Bibliya kun siisay an Diyos asin kun ano an namamati niya para sa sato.

2. An Bibliya​—Sarong Libro na Hali sa Diyos

Ano an kakaiba sa suanoy na librong ini?

3. Ano an Katuyuhan nin Diyos Para sa mga Tawo?

Ipinapaliwanag kan Bibliya kun taano ta masakiton an buhay, asin kun paano sosolusyunan nin Diyos an problema.

4. Siisay si Jesu-Cristo?

Si Jesus bako sanang basta sarong importanteng tawo sa kasaysayan.

5. An Pantubos—Pinakanangungurog na Regalo nin Diyos

An pinakanangungurog na pagpahiling nin Diyos nin pagkamuot nagtatao sa sato nin daing katapusan na mga pakinabang.

6. Sain Kita Minaduman Pag Nagadan Kita?

An katukduan kan Bibliya dapit sa kagadanan nagpapatalingkas sa sato sa mga salang katukduan na nagpapakaraot sa Diyos.

7. Magkakaigwa nin Pagkabuhay Liwat!

An kagadanan daw an katapusan kan gabos?

8. Ano an Kahadian nin Diyos?

Minilyon an namimibi na dumatong na an Kahadian nin Diyos. Pero ano talaga iyan?

9. Harani Na Daw an Katapusan kan Kinaban?

Nauutob na an mga hula kan Bibliya!

10. An Katotoohan Dapit sa mga Anghel

May mga anghel na gusto kitang tabangan; may iba man na gusto kitang gibuhan nin maraot.

11. Taano ta Grabe an Pagsakit?

Taano ta tinutugutan kan Makakamhan sa Gabos na Diyos na magpadagos an pagsakit?

12. Paano Ka Magigin Amigo nin Diyos?

Maugma kitang iniimbitaran nin Diyos.

13. Igalang an Regalo na Buhay

Mahalaga sa Diyos an pagmansay ta sa buhay asin dugo.

14. Puwedeng Magin Maugma an Pamilya Mo

Importante an papel kan gabos na miyembro nin pamilya.

15. An Tamang Paagi nin Pagsamba sa Diyos

Gabos daw na relihiyon dinadara kita sa tunay na Diyos?

16. Pilion Mong Sambahon an Diyos

An mga desisyon na ginigibo niyato puwedeng magkaigwa nin epekto sa relasyon niyato sa Diyos.

17. Sarong Pribilehiyo an Pagpamibi

Itinutukdo sa sato kan Bibliya kun gurano kahalaga an pamibi asin kun paano kita mamimibi sa Diyos.

18. Dapat Ko Daw Idusay an Buhay Ko sa Diyos Asin Magpabawtismo?

Anong mga lakdang an kaipuhan mong gibuhon bago ka mabawtismuhan?

19. Magdanay na Harani ki Jehova

Tinatabangan kita nin Diyos na magdanay na maimbod sa saiya.