Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Mga Sumaryo Hali sa What Can the Bible Teach Us?

Lista nin mga teksto sa Bibliya na nagsisimbag sa pundamental na mga hapot.

1. Who Is God?

Ihinahayag kan Bibliya kun siisay an Diyos asin kun ano an namamati niya para sa sato.

2. The Bible—A Book From God

Ano an kakaiba sa suanoy na librong ini?

3. What Is God’s Purpose for Humans?

Ipinapaliwanag kan Bibliya kun taano ta masakiton an buhay, asin kun paano sosolusyunan nin Diyos an problema.

4. Who Is Jesus Christ?

Si Jesus bako sanang basta sarong importanteng tawo sa kasaysayan.

5. The Ransom—God’s Greatest Gift

An pinakanangungurog na pagpahiling nin Diyos nin pagkamuot nagtatao sa sato nin daing katapusan na mga pakinabang.

6. Where Do We Go When We Die?

An katukduan kan Bibliya dapit sa kagadanan nagpapatalingkas sa sato sa mga salang katukduan na nagpapakaraot sa Diyos.

7. There Will Be a Resurrection!

An kagadanan daw an katapusan kan gabos?

8. What Is God’s Kingdom?

Minilyon an namimibi na dumatong na an Kahadian nin Diyos. Pero ano talaga iyan?

9. Is the End of the World Near?

Nauutob na an mga hula kan Bibliya!

10. The Truth About the Angels

May mga anghel na gusto kitang tabangan; may iba man na gusto kitang gibuhan nin maraot.

11. Why So Much Suffering?

Taano ta tinutugutan kan Makakamhan sa Gabos na Diyos na magpadagos an pagsakit?

12. How Can You Become God’s Friend?

Maugma kitang iniimbitaran nin Diyos.

13. Respect the Gift of Life

Mahalaga sa Diyos an pagmansay ta sa buhay asin dugo.

14. Your Family Can Be Happy

Importante an papel kan gabos na miyembro nin pamilya.

15. The Right Way to Worship God

Gabos daw na relihiyon dinadara kita sa tunay na Diyos?

16. Choose to Worship God

An mga desisyon na ginigibo niyato puwedeng magkaigwa nin epekto sa relasyon niyato sa Diyos.

17. The Privilege of Prayer

Itinutukdo sa sato kan Bibliya kun gurano kahalaga an pamibi asin kun paano kita mamimibi sa Diyos.

18. Should I Dedicate My Life to God and Be Baptized?

Anong mga lakdang an kaipuhan mong gibuhon bago ka mabawtismuhan?

19. Stay Close to Jehovah

Tinatabangan kita nin Diyos na magdanay na maimbod sa saiya.