Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 HAPOT 9

Taano ta Nagsasakit an Tawo?

Taano ta Nagsasakit an Tawo?

“Bako pirming an mga makaskas an nanggagana sa paurumbasan, ni an mga makusog an nanggagana sa ralaban, ni pirming an mga madunong an igwang kakanon, ni pirming an mga matali an igwang kayamanan, ni pirming an mga may kaaraman an igwang kapangganahan, huli ta an kapaha-pahamak na panahon asin dai inaasahan na mga pangyayari minaabot sa sainda gabos.”

Eclesiastes 9:11

“Paagi sa sarong tawo an kasalan luminaog sa kinaban asin an kagadanan huli sa kasalan, asin sa siring an kagadanan luminakop sa gabos na tawo huli ta sinda gabos nagkasala.”

Roma 5:12

“Sa katuyuhan na ini ihinayag an Aki nin Diyos, tanganing laglagon an mga gibo kan Diyablo.”

1 Juan 3:8

“An bilog na kinaban nasa kapangyarihan kan saro na maraot.”

1 Juan 5:19