Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 HAPOT 5

Ano an Mensahe kan Bibliya?

Ano an Mensahe kan Bibliya?

“Pag-iiwalon taka asin an babayi saka an saimong banhi asin an saiyang banhi. Rurunuton niya an saimong payo asin lulugadon mo siya sa buol.”

Genesis 3:15

“Paagi sa saimong banhi an gabos na nasyon sa daga magkakamit nin bendisyon para sa saindang sadiri huli ta nagdangog ka sa sakuyang tingog.”

Genesis 22:18

“Dumatong lugod an Kahadian mo. Mangyari lugod an buot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.”

Mateo 6:10

“Kun manungod sa Diyos na nagtatao nin katuninungan, rurunuton niya si Satanas sa irarom kan saindong mga bitis sa dai na mahahaloy.”

Roma 16:20

“Pag an gabos na bagay ikinapasakop na sa saiya, dangan an Aki mismo mapasakop man sa Saro na nagpasakop kan gabos na bagay sa saiya, tanganing an Diyos magin an solamenteng kagsakop kan gabos.”

1 Corinto 15:28

 “Ngunyan an mga panuga sinabi ki Abraham asin sa saiyang banhi . . . , na iyo si Cristo. Saka, kun kamo ki Cristo, kamo talagang banhi ni Abraham.”

Galacia 3:16, 29

“An kahadian kan kinaban nagin nang Kahadian kan satong Kagurangnan asin kan saiyang Cristo, asin siya maghahadi sagkod nuarin pa man.”

Kapahayagan 11:15

“Kaya ihinulog an dakulang dragon, an orihinal na halas, an inaapod na Diyablo asin Satanas, na naglalagalag kan bilog na iniistaran na daga; ihinulog siya digdi sa daga, asin an saiyang mga anghel ihinulog kaiba niya.”

Kapahayagan 12:9

“Dinakop niya an dragon, an orihinal na halas, na iyo an Diyablo asin Satanas, asin ginapos siya sa laog nin 1,000 taon.”

Kapahayagan 20:2