“An namumuot sa pag-uruugma magigin pobre; an namumuot sa arak asin lana dai magigin mayaman.”

Talinhaga 21:17

“An nangungutang uripon kan nagpautang.”

Talinhaga 22:7

“Siisay sa saindo na gustong magtugdok nin tore an dai nguna minatukaw asin kinukuwenta an gastos tanganing mahiling kun baga igwa siya nin igo para matapos iyan? Ta kun dai, puwedeng mailatag niya an pundasyon kaiyan pero dai iyan matapos, kaya an gabos na nagmamasid maturuya sa saiya, na nagsasarabi: ‘An tawong ini nagpuon magtugdok alagad dai nakahaman.’”

Lucas 14:28-30

“Kan barasog na sinda, sinabihan niya an saiyang mga disipulo: ‘Tipuna nindo an mga natadang pidaso, tangani na daing masayang.’”

Juan 6:12