HULA

“Ika, O Betlehem Efrata, . . . sa saimo maluwas para sa sako an saro na magigin tagapamahala sa Israel.”

Mikas 5:2

KAUTUBAN

“Pagkatapos na mamundag si Jesus sa Betlehem nin Judea kan panahon ni Herodes na hadi, uya! may mga astrologo hali sa Sirangan na nag-abot sa Jerusalem.”

Mateo 2:1

HULA

“Pinagbabaranga-banga ninda an sakong sulot, asin nagbuburunutan sinda kun kiisay mapapaduman an sakong bado.”

Salmo 22:18

KAUTUBAN

“Ngunyan kan si Jesus naipako na kan mga suldados sa harigi, kinua ninda an saiyang pang-ibabaw na bado asin pinag-apat iyan . . . Pero an pang-irarom na bado daing pinagsugpunan, ta iyan hinabol puon sa itaas sagkod sa bilog na laba kaiyan. Kaya nag-urulay sinda: ‘Dai ta iyan paggision, imbes magburunutan kita para mapagdesisyunan kun kiisay iyan mapapaduman.’”

Juan 19:23, 24

 HULA

“Iniingatan niya an gabos niyang tulang; dai nin nabari maski saro diyan.”

Salmo 34:20

KAUTUBAN

“Pag-abot ki Jesus, nahiling ninda na gadan na siya, kaya dai ninda binari an saiyang mga tabay.”

Juan 19:33

HULA

“Tinusok siya huli sa satong paglapas.”

Isaias 53:5

KAUTUBAN

“Ginarod siya sa tagiliran kan saro sa mga suldados, asin tulos na buminulos an dugo asin tubig.”

Juan 19:34

HULA

“Itinao ninda an sakong tangdan, 30 sinsilyong pirak.”

Zacarias 11:12, 13

KAUTUBAN

“Dangan an saro sa Dose, an inaapod na Judas Iscariote, nagduman sa mga panginot na saserdote asin nagsabi: ‘Ano an itatao nindo sa sakuya pag trinaydor ko siya tanganing madakop nindo?’ Tinangro ninda siya nin 30 sinsilyong pirak.”

Mateo 26:14, 15; 27:5