Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 HAPOT 19

Ano an Laog kan mga Libro kan Bibliya?

Ano an Laog kan mga Libro kan Bibliya?

HEBREONG KASURATAN (“LUMANG TIPAN”)

PENTATEUCH (5 LIBRO):

Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, Deuteronomio

Puon sa paglalang sagkod sa pagkaestablisar kan suanoy na nasyon nin Israel

MGA LIBRO NIN KASAYSAYAN (12 LIBRO):

Josue, Hukom, Ruth

Paglaog kan Israel sa Dagang Panuga asin mga pangyayari pagkatapos kaiyan

1 asin 2 Samuel, 1 asin 2 Hadi, 1 asin 2 Cronica

Kasaysayan kan nasyon nin Israel sagkod sa pagkalaglag kan Jerusalem

Esdras, Nehemias, Esther

Kasaysayan kan mga Judio pagkabalik hali sa pagkadistiyero sa Babilonya

MGA LIBRONG PATULA (5 LIBRO):

Job, Salmo, Talinhaga, Eclesiastes, Awit ni Solomon

Koleksiyon nin mga awit asin nakakapagpadunong na mga kasabihan

MGA LIBRO NIN HULA (17 LIBRO):

Isaias, Jeremias, Lamentacion, Ezekiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zefanias, Hageo, Zacarias, Malakias

Mga hula, o prediksiyon, na may koneksiyon sa banwaan nin Diyos

 KRISTIYANONG GRIEGONG KASURATAN (“BAGONG TIPAN”)

MGA EBANGHELYO (4 NA LIBRO):

Mateo, Marcos, Lucas, Juan

Kasaysayan kan buhay asin ministeryo ni Jesus

MGA GIBO KAN MGA APOSTOL (1 LIBRO):

Kasaysayan kan pagpuon kan Kristiyanong kongregasyon asin pagmimisyonero

MGA SURAT (21 LIBRO):

Roma, 1 asin 2 Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1 asin 2 Tesalonica

Mga surat sa manlain-lain na Kristiyanong kongregasyon

1 asin 2 Timoteo, Tito, Filemon

Mga surat sa indibidwal na mga Kristiyano

Hebreo, Santiago, 1 asin 2 Pedro, 1, 2, asin 3 Juan, Judas

Iba pang surat para sa mga Kristiyano

KAPAHAYAGAN (1 LIBRO):

Serye nin makahulang mga bisyon na itinao ki apostol Juan