Naggamit si Jesus nin simpleng mga ilustrasyon para magtukdo nin hararom na espirituwal na mga leksiyon. Minsan siring, an mga mapakumbaba sana an naghihinguwang makasabot asin iaplikar an mga leksiyon na itinukdo niya. (Mat 13:10-15) Sa lambang ilustrasyon dapit sa Kahadian, simbagon an minasunod na hapot: Paano ako makikinabang sa ilustrasyon na ini? Ano an dapat na magin epekto kaini sa sakong buhay?

AN KAHADIAN KAN KALANGITAN NAKAKAAGID SA . . .