‘Pigduhagi asin pigsikwal siya kan mga tawo. Ibinilang niyato siya na hinampak, linugad nin Diyos asin pinasakitan’

53:3-5

  • Pigduhagi o pigmenos si Jesus asin inakusaran nin paglanghad. May mga naniniwala na pinapadusahan siya nin Diyos, na garo baga tinatawan nin makangingiring hilang

‘Binuot ni Jehova na siya gadanon, asin an kabutan ni Jehova mapapakarhay sa saiyang kamot’

53:10

  • Siguradong nakulgan si Jehova kan ginadan an saiyang Aki. Pero naugma siyang marhay ta nagin maimbod nanggad si Jesus. An kagadanan ni Jesus nagtao nin simbag sa angat ni Satanas may koneksiyon sa kaimbudan kan mga lingkod nin Diyos asin nagtao man nin mga bendisyon sa mga tawong nagsusulsol. Kaya nakatabang nanggad iyan para mautob an ‘kabutan ni Jehova’