Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Sarong hoben na sister na nagrereport sa klase kan saiyang essay manungod sa paglalang

WORKBOOK SA PAGTIRIPON MAPADAPIT SA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Pebrero 2017

Sampol na mga Presentasyon

Sampol na mga presentasyon para sa Gumising! asin pagtukdo kan katotoohan dapit sa kun paano nagpuon an buhay. Arugon iyan sa paggibo nin sadiring presentasyon.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Pagkuyog ki Jehova Nagtatao nin mga Bendisyon

Mamumuton na ipinapahiling sa sato kan Diyos na Jehova kun paano kita dapat na mamuhay.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Nagsakit si Cristo Para Sato

An kagadanan ni Jesus nagtao nin simbag sa angat ni Satanas may koneksiyon sa kaimbudan kan mga lingkod nin Diyos.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Tabangan an Saindong mga Aki na Magkaigwa nin Masarig na Pagtubod sa Kaglalang

Ano an pinaniniwalaan kan saindong mga aki dapit sa kun paano nagpuon an buhay? Paano mo sinda matatabangan na magkaigwa nin pagtubod na si Jehova an Kaglalang?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Ibalangibog an Taon nin Marahay na Buot ni Jehova”

Literal daw na taon an taon nin marahay na buot ni Jehova? Paano an peryodo nin panahon na ini konektado sa paghuhulit kan Kahadian?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Madunong na Gamiton an mga Literatura sa Bibliya

Dakula an paghihinguwa asin gastos sa pag-imprenta asin pagpadara kan mga literatura sa Bibliya sa bilog na kinaban. Magin mapagmansay kun nagtatao kaiyan.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Matao nin Dakulang Kaugmahan an Bagong mga Langit Asin an Bagong Daga

Ano an kahulugan para sa sato ngunyan kan panuga nin Diyos na ‘bagong mga langit asin bagong daga’?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ipag-ugma an Saindong Paglaom

An paglaom garo angkla. Paagi sa paghurop-hurop kan mga panuga sa Bibliya magigin mas madali sato na papagdanayon an kaugmahan dawa sa masakit na mga kamugtakan.