Sarong mahalagang marhay na regalo an buhay. Mahihiling sa paagi ta nin paggamit kan regalong ini kun gurano niyato pinapahalagahan iyan. Bilang mga Saksi ni Jehova, pinagmamaigutan tang gamiton an satong mga kakayahan asin abilidad para tawan nin onra asin pag-umaw si Jehova, an Kagtao nin Buhay. (Sal 36:9; Kap 4:11) Pero, an mga kahaditan sa buhay sa maraot na kinaban na ini puwedeng makaulang sa satong paglilingkod ki Jehova. (Mar 4:18, 19) Kaya, marahay na ihapot kan lambang saro sa sato: ‘Ginigibo ko daw talaga an sakong pinakamakakaya para ki Jehova? (Os 14:2) Ano an epekto kan sakong trabaho o karera sa paglilingkod ko ki Jehova? Ano an sakong espirituwal na mga pasuhan? Paano ko pa mas mapapahiwas an sakong ministeryo?’ Kun may nahiling kang dapat pang pauswagon, mamibi ki Jehova para sa tabang asin gumibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago. Asin an aroaldaw na pag-umaw niyato ki Jehova siguradong matao sa sato nin maugma asin nakakakontentong buhay!—Sal 61:8.

Para kiisay mo ginagamit an saimong mga talento?

HILINGON AN VIDEO NA GAMITON AN SAIMONG TALENTO PARA KI JEHOVA, DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Taano ta bakong madunong na gamiton an mga talento mo para sa kinaban ni Satanas? (1Ju 2:17)

  • Anong mga bendisyon an kakamtan kan mga naggigibo kan saindang pinakamakakaya para ki Jehova?

  • Sa anong mga paagi nin sagradong paglilingkod puwede kang lumaog para magamit mo an saimong mga kakayahan asin abilidad?