An libro nin Talinhaga igwa nin madunong na sadol para sa mga magurang. Kun paanong an pagtiko sa lumbod pang sanga puwedeng makaimpluwensiya sa pagtubo kaiyan, an pagpatuod o pagsanay sa mga aki magiya man sainda na maglingkod ki Jehova pag dakula ninda.

22:6, NW

  • Kaipuhan nin dakul na panahon asin paghihinguwa para magsanay nin mga aki

  • An mga magurang dapat na magpahiling nin marahay na halimbawa asin maingat na magtukdo, magsadol, magpakusog, asin magdisiplina sa mga aki

22:15

  • An disiplina mamumuton na pagsanay na nagtatanos kan isip asin puso

  • An paagi nin pagdisiplina nakadepende sa pangangaipo kan lambang aki