AN TORRENGBANTAYAN

Hapot: Siisay an pinakanangungurog sa gabos na paratao nin regalo?

Teksto: San 1:17

Alok: Matatabangan kita kan isyung ini kan An Torrengbantayan na mapahalagahan an pinakamagayon na regalo nin Diyos.

ITUKDO AN KATOTOOHAN

Hapot: Ano an pangaran nin Diyos?

Teksto: Sal 83:18

Katotoohan: Jehova an pangaran nin Diyos.

PUWEDENG MAGIN MAUGMA AN PAMILYA MO

Introduksiyon: May ipinapahiling kaming halipot na video dapit sa pamilya. [I-play an introduksiyon na video para sa Puwedeng Magin Maugma an Pamilya Mo.]

Alok: Kun gusto mong mabasa an brosyur na sinambit sa video, puwede takang tawan nin libreng kopya o kaya puwede kong ipahiling saimo kun paano iyan mada-download.

GUMIBO NIN SADIRING PRESENTASYON

Gamiton an sampol na mga presentasyon sa inutan para makagibo nin sadiri mong presentasyon sa paglilingkod sa langtad.