Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | TALINHAGA 27-31

An Deskripsiyon kan Bibliya sa May Kakayahan na Agom na Babayi

An Deskripsiyon kan Bibliya sa May Kakayahan na Agom na Babayi

Mababasa sa Talinhaga kapitulo 31 an sarong importanteng mensahe ki Hading Lemuel hali sa saiyang ina. Sa madunong na sadol na iyan, nanudan kan hadi kun ano an hahanapon sa sarong may kakayahan na agom na babayi.

An may kakayahan na agom na babayi mapagtitiwalaan

31:10-12

  • Nagtatao siya nin nakakatabang na mga suhestiyon sa mga pagdedesisyon may koneksiyon sa pamilya pero sa mapagpasakop na paagi

  • May tiwala an agom niya na madunong an magigin desisyon niya kaya dai ipinipirit kan agom na hagadon niya an permiso kaini sa gabos na bagay

An may kakayahan na agom na babayi mahigos

31:13-27

  • Mapamaagi asin maekonomiya siya saka namumuhay nin simple tanganing masigurado na an saiyang pamilya may malinig na bado, presentable, asin masustansiya an kinakakan

  • Matiyaga siya asin dai pinapabayaan an saiyang pamilya aldaw asin banggi

An may kakayahan na agom na babayi may marahay na espirituwalidad

31:30

  • May takot siya sa Diyos asin pinapakusog an relasyon sa Saiya