Napakusog an buot ni David pag ginigirumdom niya an mga panahon na ilinigtas siya ni Jehova

27:1-3

  • Ilinigtas ni Jehova si David sa sarong leon kan siya aki pa

  • Tinabangan ni Jehova si David na gadanon an sarong oso para maprotektaran an mga karnero

  • Yaon an suporta ni Jehova kan gadanon ni David si Goliat

Ano an makakatabang sa sato na magkaigwa nin kusog nin buot arog ni David?

27:4, 7, 11

  • Pamibi

  • Paghuhulit

  • Pag-atender sa mga pagtiripon

  • Personal na pag-adal asin pampamilyang pagsamba

  • Pagpakusog sa iba

  • Paggirumdom sa mga panahon na tinabangan kita ni Jehova