Inaasahan ni Jehova na ipapamibi ni Job si Elifaz, Bildad, asin Zofar

42:7-10

  • Sinabihan ni Jehova si Elifaz, Bildad, asin Zofar na magduman ki Job asin magdulot nin atang na tinutong

  • Inaasahan na mamimibi si Job para sainda

  • Pakapamibi ni Job para sainda, binendisyunan siya

Abundang binendisyunan ni Jehova si Job huli sa saiyang pagtubod asin pakatagal

42:10-17

  • Hinali ni Jehova an pagsakit ni Job; pinaumayan Niya ini

  • Nag-ako si Job nin tunay na karangahan hali sa mga amigo asin paryente niya pagkatapos kan mga inagihan niyang sakit

  • Ibinalik ni Jehova ki Job an mga kayamanan niya, na doble pa kan nawara saiya

  • Nagkaaki pa sa Job nin sampulo

  • Nabuhay pa si Job nin 140 taon asin nahiling an sagkod sa apat na henerasyon kan saiyang pamilya