Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pagkamuot sa Diyos Asin sa Kapwa—Kun Paano Iyan Papatalubuon

Pagkamuot sa Diyos Asin sa Kapwa—Kun Paano Iyan Papatalubuon

Dawa mayo na sa irarom kan Katugunan ni Moises an mga Kristiyano, an duwang pinakaimportanteng tugon kaini—kamutan an Diyos asin kamutan an satong kapwa—iyo pa man giraray an sumaryo kan mga kahagadan sa sato ni Jehova. (Mat 22:37-39) An siring na pagkamuot dai namamana. Dapat iyan na patalubuon. Paano? An sarong importanteng paagi iyo an aroaldaw na pagbasa nin Bibliya. Pag pinag-iisipan niyato an manlain-lain na aspekto kan personalidad nin Diyos arog kan ihinahayag sa Kasuratan, namamasdan ta an ‘kagayunan ni Jehova.’ (Sal 27:4) Bilang resulta, nagkukusog an pagkamuot niyato sa saiya asin an satuyang kaisipan mas nagigin arog kan sa saiya. Napapahiro kita kaini na sunudon an mga pagbuot nin Diyos, kaiba an pagbuot na magpahiling nin mapagsakripisyong pagkamuot sa iba. (Ju 13:34, 35; 1Ju 5:3) Uni an tulong suhestiyon tanganing magin mas nakakaugma an pagbasa nin Bibliya:

  • Gamiton an saimong imahinasyon asin mga pangmati. Imahinaron na yaon ka sa eksena. Ano an nahihiling mo, nadadangog, asin napaparong? Ano an posibleng namamati kan mga yaon duman?

  • Purbaran an iba-ibang paagi. Uni an pirang opsiyon: Magbasa nin makusog, o magbasa mantang sinusundan iyan sa audio recording. Magbasa dapit sa sarong partikular na karakter sa Bibliya o tema imbes na basahon an mga kapitulo sigun sa pagkasunod-sunod. Halimbawa, gamiton an Seksiyon 4 o 16 sa buklet na Giya sa Pag-adal sa Tataramon nin Diyos tanganing mabasa an dapit ki Jesus. Basahon an bilog na kapitulo kun sain kinua an teksto sa aldaw. Basahon an mga libro sa Bibliya sigun sa pagkasunod-sunod kun kasuarin iyan isinurat.

  • Sabuton an binabasa. An pagbasa nin dawa sarong kapitulo kan Bibliya kada aldaw na may pagsabot saka paghurop-hurop mas marahay kisa sa pagbasa nin dakul na mga kapitulo tangani sanang matapos iyan. Pag-isipan an eksena. Siyasaton an mga detalye. Gamiton an mga mapa asin mga reperensiya sa pagirilid. Magsiyasat nin dawa sarong punto na dai mo nasabutan. Kun posible, an lawig nin oras na gagamiton sa paghurop-hurop kapareho kan lawig nin oras na ginagamit mo sa pagbasa.