Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kun Paano Gagamiton an Brosyur na Magdangog sa Dios Asin Mabuhay nin Daing Katapusan

Kun Paano Gagamiton an Brosyur na Magdangog sa Dios Asin Mabuhay nin Daing Katapusan

An brosyur na Magdangog sa Dios Asin Mabuhay nin Daing Katapusan dinisenyo para itukdo an pundamental na mga katotoohan sa Bibliya, gamit an mga ritrato, sa mga tawong nadidipisilan masabutan an binabasa. Puwedeng gamiton an brosyur na ini sa mga tinutukduan na daing gayo tataong magbasa. An kadaklan na pahina kaini igwa nin kahon na may dagdag na impormasyon na puwedeng pag-ulayan, depende sa kakayahan kan tinutukduan.

Puwede nindong ialok an brosyur dawa bako iyan an alok para sa bulan. Pag nagkokondukta nin pag-adal sa Bibliya, gamiton an mga ritrato para ipaliwanag an sinasabi kan Bibliya. Maghapot tanganing makapagpartisipar an tinutukduan asin masigurado na nasasabutan niya an pinag-aadalan. Basahon asin pag-ulayan an mga teksto sa ibaba kan kada pahina. Pag natapos nang pag-adalan an brosyur, isunod an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia? tanganing tabangan an tinutukduan na umuswag pasiring sa bawtismo.