Si Job nakaistar sa Uz kan an mga Israelita uripon sa Ehipto. Dawa bakong Israelita, maimbod siyang nagsasamba ki Jehova. Dakula an pamilya niya, mayamanon, asin maimpluwensiya sa komunidad. Respetado siyang parakonseho saka makatanusan na hukom. Bukas-palad siya sa mga pobre saka sa mga nangangaipo. Si Job sarong tawong may integridad.

Pinatunayan ni Job na si Jehova an pinakaimportanteng Persona sa buhay niya

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Tinawan ni Satanas nin atensiyon an integridad ni Job. Dai niya pignigaran an pagigin masinunod ni Job ki Jehova; imbes an kinuwestiyon niya iyo an motibo ni Job

  • Pinapaluwas ni Satanas na naglilingkod sana si Job ki Jehova huli sa nakukua niyang pakinabang

  • Tanganing masimbag an sahot ni Satanas, tinugutan siya ni Jehova na baluon an maimbod na si Job. Nagpaabot si Satanas nin grabeng pasakit sa gabos na aspekto kan buhay ni Job

  • Kan padagos na ipinapahiling ni Job an saiyang integridad, kinuwestiyon ni Satanas an integridad kan gabos na tawo

  • Si Job dai nagkasala o nagsahot na may ginibong bakong tama an Diyos