Dakul na mga kasakitan an inagihan ni David. Kan isurat niya an Salmo 55, naeksperyensiyahan na niya an . . .

  • Pang-iinsulto

  • Pagpersegir

  • Grabeng pagkakonsiyensiya

  • Trahedya sa Pamilya

  • Hilang

  • Pagtraydor

Dawa kan garo baga dai na kaya ni David an saiyang mga problema, nakahanap siya nin paagi para makayanan iyan. Ini an ipinasabong na sadol ni David sa siisay man na puwedeng nakakamati kan arog sa saiya: “Ipasa mo ki Jehova an pagabat na nasa saimo.”

Paano ta maiaaplikar sa ngunyan an tekstong ini?

55:22, NW

  1. Pag may problema, kahaditan, o kapurisawan, udok sa pusong dumulok ki Jehova paagi sa pamibi

  2. Magpagiya asin magpatabang sa Tataramon ni Jehova asin sa organisasyon

  3. Gibuhon an makakaya mo na gumian an sitwasyon kauyon kan mga prinsipyo sa Bibliya