Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Ipinapaabot an maugmang bareta sa sarong paragutos nin tsa sa Cameroon

WORKBOOK SA PAGTIRIPON MAPADAPIT SA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Hulyo 2016

Sampol na mga Presentasyon

Mga suhestiyon sa pag-alok kan magasin na An Torrengbantayan asin brosyur na Maogmang Bareta Hale sa Dios! Arugon iyan sa paggibo nin sadiring presentasyon.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Umawon si Jehova, an Paradangog nin Pamibi

Taano ta marahay na ipamibi mo ki Jehova an mga ipinanuga mo saiya? Paano mo maipapahiling sa pamibi an pagtitiwala mo ki Jehova? (Salmo 61-65)

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Papagdanayon an Simpleng Buhay Para Maumaw an Diyos

An pagpapasimple nin buhay makakatabang saimo na gibuhon an ano? Paano mo maaarog si Jesus na namuhay nin simple?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Banwaan ni Jehova Maigot Para sa Tunay na Pagsamba

Ano an manunudan ta sa kaigutan ni David para sa Diyos? An kaigutan para sa tunay na pagsamba nagpapahiro sa sato na gibuhon an ano? (Salmo 69-72)

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Puwede Mo Daw Purbaran nin Sarong Taon?

Sarong nakakakontentong buhay asin kadakul na bendisyon an makakamtan kan mga mapurbar na magpayunir.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Iskedyul Para sa Pagregular Payunir

Tibaad magngalas ka na kaya palan dawa kan mga may limitadong panahon asin maluya an hawak na magpayunir.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Girumdumon an mga Ginibo ni Jehova

Ano an kaiba sa marahay na mga bagay na ginibo ni Jehova? Paano makakatabang sa sato an paghurop-hurop sa mga iyan? (Salmo 74-78)

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Siisay an Pinakamahalagang Persona sa Buhay Mo?

Ipinahiling kan nagkomponer kan Salmo 83 na an Diyos na Jehova an pinakamahalagang Persona sa buhay niya. Paano ta man maipapahiling na si Jehova an pinakamahalaga sa sato?