11:28-30

“An sakuyang sakal komportable”

Bilang sarong karpintero, aram ni Jesus kun paano maggibo nin sakal, posibleng linalagan niya iyan nin tela o anit para magin komportable an pagtrabaho sagkod sa posible. Kan akuon niyato an sakal nin pagigin disipulo ni Jesus kan kita bawtismuhan, pinasan ta an masakit na gibuhon asin responsabilidad, pero nakakaginhawa an paggibo kaiyan na minaresulta sa dakul na bendisyon.

Anong mga bendisyon an nakamtan mo puon kan akuon mo an sakal ni Jesus?