Sinabi ni Jesus sa saiyang Sermon sa Bukid: “Dai na kamo magparahadit manungod sa saindong buhay.” (Mat 6:25) Huling nabubuhay kita sa kinaban ni Satanas, natural sana para sa bakong perpektong mga tawo na mahadit kun minsan, pero itinukdo ni Jesus sa saiyang mga parasunod na likayan an sobrang paghadit. (Sal 13:2) Taano? Huling an sobrang paghadit, dawa sa pang-aroaldaw na mga pangangaipo, puwedeng makawara kan satong pokus asin mas masasakitan kitang hanapon nguna an Kahadian. (Mat 6:33) An sunod na mga sinabi ni Jesus makakatabang sa sato tanganing dai kita sobrang magparahadit.

Anong mga bagay an dai ko na dapat ipagparahadit?