3:4

  • Maririsa tulos sa pagbado asin itsura ni Juan na namuhay siya nin simple asin lubos na nagin maimbod sa paggibo kan kabutan nin Diyos

  • An daing kaagid na pribilehiyo ni Juan bilang an saro na nag-andam kan dalan ni Jesus nakakalabi nanggad kisa sa ano man na sakripisyong ginibo niya

An pamumuhay nin simple nakakatabang sa sato tanganing lubos kitang makapaglingkod sa Diyos asin magin mas kontento. Mapapasimple ta an satong buhay paagi sa . . .

  • pag-aram kan talagang mga pangangaipo niyato

  • dai pagbakal kan mga bagay na dai man talaga kaipuhan

  • paggibo nin sarong realistikong badyet

  • pagpabakal, pagtapok o pagtao kan mga bagay na dai na ginagamit

  • pagbayad nin mga utang

  • pagbawas sa sobrang panahon sa sekular na trabaho

Mga duron asin tangguli, o dugos, sa kaawagan an kakanon ni Juan

Anong pasuhan an puwede kong maabot kun igwa ako nin simpleng pamumuhay?