Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

Paghuhulit harani sa Monrovia, Liberia

WORKBOOK SA PAGTIRIPON MAPADAPIT SA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Enero 2018

Sampol na Pakikipag-ulay

Serye nin sampol na pakikipag-ulay mapadapit sa pagigin praktikal kan Bibliya sa panahon niyato ngunyan.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“An Kahadian kan Kalangitan Harani Na”

Namuhay si Juan nin simple asin maimbod na ginibo an kabutan nin Diyos. Sa ngunyan, an pamumuhay nin simple nakakatabang sa sato para lubos kitang makapaglingkod sa Diyos.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Mga Leksiyon na Manunudan sa Sermon ni Jesus sa Bukid

Ano an buot sabihon kan pakamati na kaipuhan nin espirituwal na mga bagay? Paano ta mapapauswag an satong rutina sa pagkua nin espirituwal na kakanon?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Makipagkatuninungan Ka Nguna sa Tugang Mo—Paano?

Ano an itinukdo ni Jesus dapit sa koneksiyon kan pakikipagkatuninungan sa satong mga tugang asin sa pagsamba na inaako nin Diyos?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Padagos na Hanapon Nguna an Kahadian

Sa gabos na mga bagay na ipinapamibi niyato, ano an dapat na magin panginot sa sato?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Dai Magparahadit

Sa Sermon sa Bukid, ano an buot sabihon ni Jesus kan sabihon niya sa saiyang mga disipulo na dai na magparahadit?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Namutan ni Jesus an mga Tawo

Kan paumayan ni Jesus an mga tawo, ipinahiling niya an saiyang kapangyarihan, pero an mas mahalaga ipinahiling niya an saiyang dakulang pagkamuot asin pagmalasakit sa iba.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Nagtao si Jesus nin Kaginhawahan

Kan akuon niyato an sakal nin pagigin disipulo ni Jesus kan kita bawtismuhan, pinasan ta an masakit na gibuhon asin responsabilidad, pero nakakaginhawa an paggibo kaiyan.