An Hadi na si Jesus igwang itinataong ‘mga prinsipe,’ o mga elder, para mangataman sa aripumpon

32:1-3

  • Arog nin sarong ‘pailihan tumang sa duros,’ pinoprotektaran ninda an aripumpon sa garo makusog na duros nin persekusyon asin pangluluya nin buot

  • Arog nin ‘mga sapa nin tubig’ sa sarong disyerto, an mga paha sa espirituwal tinatawan ninda nin nakakarepreskong malinig asin purong tubig nin katotoohan

  • Arog nin ‘limpoy nin sarong dakulang gapo sa mainit na daga,’ nagtatao sinda nin kaginhawahan sa aripumpon paagi sa espirituwal na paggiya asin pampakusog