AN TORRENGBANTAYAN

Hapot: Uyon daw kamo sa sinasabing ini kan Bibliya?

Teksto: 2Ti 3:16, 17

Alok: Kun an Bibliya talagang hali sa Diyos, siguradong importanteng marhay na libro iyan. Matatabangan kamo kan isyung ini kan An Torrengbantayan na maaraman kun paano masasabutan an Bibliya.

AN TORRENGBANTAYAN (ultimong pahina)

Hapot: Ano an opinyon nindo sa hapot na ini? [Basahon an inot na hapot.] Sabi nin iba, dai ta talaga maaaraman an katotoohan manungod sa Diyos, pero an iba man nagtutubod na puwede ta siyang mamidbid. Kamo, ano an pagtubod nindo?

Teksto: Ju 17:17

Alok: Urog pang ipapaliwanag kan artikulong ini an sinasabi kan Bibliya manungod digdi. Mas marahay kun mababasa nindo ini para mapag-ulayan ta sa ibang pagkakataon.

MAOGMANG BARETA HALE SA DIOS!

Alok: Nagdigdi ako para ipaaram sa saindo an manungod sa iinaalok ming libreng pag-adal sa Bibliya. Ipinapahiling kan brosyur na ini kun sain nindo mahihiling sa Bibliya an simbag sa importanteng mga hapot.

Hapot: Nakabasa na daw kamo nin Bibliya? Ipapahiling ko tabi sa saindo na pasil man sana an pag-adal kan mga leksiyon sa brosyur na ini. [Pag-ulayan an hapot 1 sa leksiyon 2.]

Teksto: Kap 4:11

GUMIBO NIN SADIRING PRESENTASYON

Gamiton an sampol na mga presentasyon sa inutan para makagibo nin sadiri mong presentasyon sa paglilingkod sa langtad.