11:6-9

Kun paano nautob an hulang ini sa mga Israelita

  • Dai kaipuhan matakot an mga Israelita sa mabangis na mga hayop o garo hayop na mga tawo kan sinda nagbabaklay papuli hali sa pagkadistiyero sa Babilonya o dawa kan nakabalik na sa saindang daga.—Esd 8:21, 22

Kun paano nauutob an hulang ini sa satong panahon

  • Binabago kan kaaraman dapit ki Jehova an ugali nin dakul. An dating bayolente nagigin mapagpatuninong. Huli sa kaaraman dapit sa Diyos, nagkaigwa nin espirituwal na paraiso na lakop sa bilog na kinaban

Kun paano mauutob an hulang ini sa maabot na panahon

  • An bilog na daga magigin ligtas, matuninong na paraiso, arog kan orihinal na katuyuhan nin Diyos. Mayong linalang, tawo man o hayop, na magigin peligro sa iba

Nabago si Pablo kan kaaraman dapit sa Diyos

  • Kaidtong Fariseo pa siya, nagpahiling siya nin arog sa hayop na ugali.—1Ti 1:13

  • An tamang kaaraman an nagpabago sa saiya.—Col 3:8-10