Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Saksi ni Jehova

Pumili nin lengguwahe Bicol

 PAGPAUSWAG KAN SATONG KAKAYAHAN SA MINISTERYO

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Pagtabang sa Tinutukduan sa Bibliya na Umuswag Pasiring sa Pagdusay Asin Bawtismo

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Pagtabang sa Tinutukduan sa Bibliya na Umuswag Pasiring sa Pagdusay Asin Bawtismo

KUN TAANO TA MAHALAGA: Tanganing uyunan ni Jehova, dapat na idusay kan mga tinutukduan sa Bibliya an buhay ninda ki Jehova asin magpabawtismo. (1Pe 3:21) Dangan, kun uutubon ninda an saindang pagdusay, mapoproteksiyunan sinda sa espirituwal. (Sal 91:1, 2) An pagdusay nin sarong Kristiyano, pagdusay ki Jehova—bako sa tawo, sa trabaho, o sa sarong organisasyon. Kaya mahalagang patalubuon kan mga tinutukduan an saindang pagkamuot asin pag-apresyar sa Diyos.—Ro 14:7, 8.

KUN PAANO GIGIBUHON:

  • Sa saindong pag-adal, ipahiling kun ano an itinutukdo kaiyan dapit ki Jehova. Iduon an halaga nin aroaldaw na pagbasa nin Bibliya asin padagos na pamimibi.—1Te 5:17; Sant 4:8

  • Dagkahon an saindong mga tinutukduan na magin pasuhan an pagdusay asin pagpabawtismo. Tabangan man siyang abuton an iba pang pasuhan na madaling maabot, arog kan pagkomento sa mga pagtiripon o pagpapatotoo sa mga kataid asin katrabaho. Tandaan na dai pinipirit ni Jehova an siisay man na paglingkudan siya. An pagdusay sarong personal na desisyon.—De 30:19, 20

  • Pakusugon an saimong tinutukduan na gumibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago tanganing mapaugma si Jehova asin makuwalipikar sa bawtismo. (Tal 27:11) Huling may mga ugali asin paggawi na dipisil halion, tibaad kaipuhan kan tinutukduan sa Bibliya nin padagos na tabang tanganing mabago niya an saiyang personalidad. (Efe 4:22-24) Iistorya o ipabasa saiya an mga artikulo sa serye kan Torrengbantayan na “Binago kan Bibliya an Saindang Buhay”

  • Iistorya saiya an naeeksperyensiyahan mong kaugmahan sa paglilingkod ki Jehova.—Isa 48:17, 18